Düşdi güzelüm pâyımıza gam gam içinde

Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün
 
1.1a Düşdi güzelüm pâyımıza gam gam içinde
Cevher gibi tîg-ı dü-per-i gam gam içinde
2. Bir merhem ‘aceb var mı didüm dâg-ı derûna
Güldi didi gel leblerimi em em içinde
3.3b Bezm-i gam-ı ‘uşşâkda var diñle nevâyı
Zîr-ender-zîr idi nevâ bemm bemm içinde
4. Gel hâkde gör ceyl-i nüfûsı mütedâhil
Gey gey omuzunda yatayor cem cem içinde
5. Vâdî-i gam kâkülüñe togrıca çıkmak
Mümkin mi girîh-der-girîh ü ham ham içinde
6. Almış yine ortaya dili gamze vü müjgân
Hançer kılıç üstünden aşar dem dem içinde
7. Ürkündi bırakdı yine ol âhû-yı vahşî
‘Uşşâk arasında görüñ rem rem içinde
8. Birden tıkayor hîç nefes almaga komaz çarh
Bu nây gülü de göre gül dem dem içinde
9. Ben kâkülüñi dil-ser-i gîsûları kokdı
Alduk kokusın vuslatınuñ şem şem içinde
10. Tîg-ı nigehüñ gamzelerüñ ile bir olmış
Hançer görinür cevhere-i sam sam içinde
11. Emsem ‘aceb emsem ola mı la‘lüñi didüm
Bir şîve ile söyledi ki em em içinde
12. Hattuñ ruhuña yazdı yine temme kitâbı
Geçdi şeref-i şems-i hasen tem tem içinde
13. Gam-ı dilde tururken öyle yine hicrâna sataşduk
Çarh-ı felek itdi kederi zam zam içinde
14. Girsem harem-i Ka‘be-i vasla yatadüşsem
Seccâde-i pür-dâg-ı teni sersem içinde
15. Söz kalmadı ki söylene bilmem hele Kânî
Kaldum bir alay bî-hûde-gû ser-sem içinde
 
Dr. İlyas YAZAR , K Â N Î D Î V Â N I, Ankara 2012
 
 
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016