ŞAD OL DELI GÖNÜL MÜJDELER OLSUN - ERCİŞLİ EMRAHUNUDUR ÂB-I HIZRI AŊMAZ I‘CÂZ-I MESÎHÂYILÂLEVEŞ KANA BOYAYUP YAŞUMUŊ IRMAĞINIBILMEYENLER DOSTLAR OL BÎ-VEFÂNUŊ KADRINIBENÜM YOK NESNE GÖŊLÜMDE HAYÂL-I YÂRDAN GAYRIMELÂMET CÂMINI ALDUK ELE BIZ HÛ DĖDÜK GITDIBAHÂR ĖRSE YINE SAHRÂ-YI ‘ÂLEM LÂLEZÂR OLSASANMA BENI KI ÇARH-I SITEMGERDEN AĞLARINBENI AYIRAN OL RUHSÂR-ILA ZÜLF-I PERÎŞÂNDANMÜBTELÂ-YI DERD-I ‘IŞK OLAN DEVÂYI N’EYLESÜNCÂM-I LA‘LÜŊ OLMAYINCA GÖŊLÜMÜZ HURREM DEGÜLOLMAK ISTERSEŊ CIHÂN IÇINDE RÂHAT ĖY GÖŊÜLSALINDUŊ BU YAŊA SERV-I HIRÂMÂNUM SAFÂ GELDÜŊVARUP HER ŞEYHE UYDUŊ SÛFÎ ANI BÛ ’L-HASEN SANDUŊ ... VEYSE ’L-KARENBIR DEHÂNI GONCA GÖRDÜK HÎÇ GÖZLER GÖRMEDÜKHER KAÇAN ÜSTÜŊE BÛSEŊ ALMAĞA DÜŞSEM SENÜŊÂRZÛ-YI HÂTIRUM GERÇI CEMÂLÜŊDÜR SENÜŊHEY MÜSÜLMÂNLAR NE MÜŞKILDÜR BU KÂFER AYRILIBENEM KI DEVLET-I DEHR-ILE IFTIHÂRUM YOKBAHR-I IN‘ÂMUŊ ÇÜ BÎ-HADDÜR EYÂ DÜRR-I NECEFSÎNEDE ĖY ŞEM‘-I ŞEB-ÂRÂ YAKUP BIR TÂZE DAĞGEÇÜP ŞEB-DÎZ-I ÂHUM TEVSEN-I ÇARHI UTANDURMIŞSANDUM EVVEL ‘ÂLEM-I ‘IŞKUŊ SAFÂSI VAR IMIŞKÜNC-I BELÂDA HASTAYAM EL-ÂN GEL YĖTIŞSEBZEZÂR-I ÇARHA [ÇIKDI] YINE SEYRÂNA GÜNEŞDĖDÜM ĖY DIL NEY GIBI GEL ĖTME FERYÂDA HEVESBIZ OL ‘ÂŞIKLARUZ KIM IKI ‘ÂLEMDE MEKÂN TUTMAZYÜRI ĖY BÜLBÜL ÖTME KIMSEYE BÂĞ-I FENÂ KALMAZSER-I DAĞ-I DILÜMDEN ÂH ĖTMEZSEM DUHÂN GITMEZGÖŊÜL MURGI CIHÂN BÂĞINDA DUTMAZ ÂŞIYÂN SENSIZTÎĞ-I ‘IŞK-ILA OŊULMADIN DAHI BIR YARAMUZBEN MEST-I ‘IŞK IDÜM DAHI CÂM OLMADIN HENÛZLIBÂS-I ATLAS U ZER-BEFT DEHRÜŊ GERÇI ZEYNIDÜRHER KIMÜŊ KIM DÜNYEDE BIR YÂR-I FERRUH-FÂLI VARTÎĞ-I KAZÂ GÖŊÜLDE NEDEN PÂRE PÂREDÜRDEHÂNUŊ GONCASI PERVERDE-I GÜLZÂR-I CÂNUMDURSÖYLEDÜRSE MURG-I CÂNI LA‘L-I DIL-BER SÖYLEDÜRDILÂ RÛZ-I EZEL KISMET HUDÂ-YI ZÜ ’L-MINENDENDÜRCISMI SEMEN LIBÂSI ANUŊ BERG-I LÂLEDÜRGÖZÜŊI GÖRMEYENLER NERGIS-I BÎMÂRI GÖRSÜNLERDIL ALMAK GERÇI-KIM ZÜLF-I PERÎŞÂNUŊDA KALMIŞDURHIDMETINDE DIL YALIŊ YÜZLÜLERÜŊ PERVÂNEDÜRDIL HATUŊ FIKRIYLE CÂNÂ MAHZENÜ ’L-ESRÂRDURBÜLBÜL HAVALANMIŞ YÜKSEKTEN UÇARBULAG ÜSTE ÇIKAN GÖZELAY GABAGLI HILAL GAŞLIAĞLARIMAKŞAM OLUR BEN YERIM YATAMAMGIZIL GÜL OYUM-OYUMGELMIŞEM OTAGINA OYADAM SENIAHU KIMI GÖZLERINALA GÖZLERINI SEVDIĞIM DILBER SANA BIR SÖZÜM VAR......BEN YARIMIN ILLERINEDELI GÖNÜL MELUL OLUP GAM YEMEKIŞ EYYAMI GIDIP BAHAR GELINCEKEREM EYLE YÜRÜ CERAN KUZUSUBENI BANA KOMAZİŞTE GIDER OLDUK- BAĞDAD ÇÖLLERIAH MEDED ALLAH'IMAH ELINDEN ZÜLFÜ KEMENDIM BENIMAĞLA GÖZÜM ŞIMDENGERÜAĞLA GÖZÜM AYRILIPSAN CANANDANYAR BIZE GONAG GELECEKSENEDE KALMAZ- YALNIZAM YALNIZAĞ KARA SARI YAŞIL KIRMIZI HERESI BIR SINAQLA BAĞLNIRAFŞAR BEYLERINDE GÖRDÜM BIR GÜZELBAŞI IÇÜN NIGÂHUMI ‘AYNINA ALMASUNGERÇI FERYÂD-I ŞERER-RÎZI DEGÜLDÜR BÎ-ESERTAHT-I CEFÂYA KIM O ŞEH-I BÎ-VEFÂ ÇIKARKEMÂN U TÎRDÜR GERÇI DILE MÜJGÂN U EBRÛSIMANTIKU’T-TAYR ÖZGE BIR DILDÜR SÜLEYMÂN FEHM IDER BU REMZI ‘ATTÂR-I NIŞÂBÛRÎSAN KI ZEYN ITDI NIGÂRISTÂNI ÇÎN SÛRETGERIENVÂR-I TECELLÎYI GÖRÜŊ TÛRA TOKINDINEVÂ-YI NÂLEM ILE KIM SABÂ VARMIŞ NIŞÂBÛRANE MÂYEDÜR KONILMIŞ TÂ KI BILMEM TÂK-I ENGÛRASÜLEYMÂN U CEM OL DEHRE ÇÜ VARDUR OL LEB-I LA’LÜŊHAYÂLE SIHR IDERLERSE MÂNIYÂN-I HAYÂLSAD MÂNÎ KALA ‘ÂCIZ TASVÎRDE MISÂLÜŊLEBÜŊDEN RÛH-I KUDSÎ FEYZ ALUR BIR MÂYE-I CÂNDURGEDÂ-YI MEYKEDE DÂGIYLA GITDI KEYKÂVÛSGEÇER DIL CÂN U TENDEN GAMZE-I CÂNÂNEDEN GEÇMEZBIZ KI MEY-HÂNE-I VAHDETDE YATUR SER-HÔŞUZŞEMS-I HÜSNÜŊ DÎDEDEN DILDEN TEMÂŞÂ EYLERÜZSORULSA MERYEME GER NEFH-I RÛHU’L-KUDS REMZINDENGÜLŞENDE HER NE DEM KI GÜLER GÜLLER AÇILURDERÛNI ÂŞINÂ OL TAŞRADAN BÎ-GÂNE SANSUNLARSÛZ-I ‘IŞKUŊLA SEHER DIL NÂLEDEN KIM CÛŞ IDERHIRÂM IT NÂZ ILE ÇIK KÂMET-I SERV-I REVÂN GÖSTERSÂKÎ NE MEYDEN OLDI O ÇEŞM-I SIYÂH MESTBIZ ‘IŞKA ESÎR OLDUK SULTÂNA NEDÜR HÂCETPERVÂNE YANAR GÖRDI MEGER RÛY-I MAHABBETYIKMAGA EFLÂKI ÂH-I SUBHGÂHUMDUR SEBEBHER GÖREN NÛR-I CEMÂLÜŊ MIHR-I ‘ÂLEM DIR SAŊASAFHA-I RÛYUŊ KI MIHR Ü MEHDEN AHSENDÜR BAŊAHÜSN-I PÜR-TÂBUŊ KI DIRLER MIHR-I ‘ÂLEM-TÂB AŊAKAŞUŊ KEMÂNINI ÇEKEMEZ KIMSE DIL-BERÂMUHANNÂ DESTINE SÂKÎ ALINCA SÂGAR-I SAHBÂTÂRÎH-I .... DAR-MAKÂM-I MUŞÂRUN ILEYH TEKYE-I CIHÂNGÎRCEZÎRE-I GÎRÎT' DE KAL’A-I KANDIYE FETHINE OLAN TÂRÎHDÜRTERCI’-BEND SABÂ LUTF IT EGER DÜŞSE GÜZÂRUŊ KÛY-I CÂNÂNAKASÎDE-I GARRÂ DER-HAKK-I SADR-I A’ZAM İBRÂHÎM PÂŞÂÇALARSA NÂMUMA GER KÛS-I IŞTIHÂR-I SUHANGAZEL - EY CEMÂL-I ENVERÜN MIR’ÂT-I ZÂT-I KIBRIYÂKASIDE - EY ‘ÂLEM-I CEMÂLE ZIYÂ-GÜSTER ÂFITÂBKALUR MI SÂKÎ BÖYLE BEZME CÂM-I BÂDE GELMEZ MISEYRE ÇIKMAZDI NAZAR HÜSN-I HAYÂLÜÑ OLMASADIL ENÎS OLMAZ HAYÂL-I DIL-RÜBÂDAN GAYRIYAREŞK-I TARAB-I CEMDÜR SEYR-I DEM-I NEZZÂRENEV-BAHÂR OLDI GÜL-I GONÇE-DEHÂN IRDI YINEGAM-ZIDÂY-I DIL OLUR MI MEY-I HAMRÂYA GÖREBAHÂR OLDI AÇILDI TÂZE GÜLLER NEV-NIHÂLINDENBIÑ DILDE YINE MEŞ`ALE-I TÛR GÖRINSÜNRUHLARUÑ ÂYÎNEDE OL MÂH-I TÂBÂN GÖRMESÜNOL ŞÛH-I DIL-ÂRÂMI DER-ÂGÛŞ IDEBILSEMDEVR-I GÜL IRDI YINE SÂGAR-I MEY NÛŞ IDELÜMHÂK-I PÂY-I DIL-RÜBÂYA TÛTIYÂ OLMAZ BEDELCÂN ÜMÎD-I VASL-I CÂNÂN ITMEMEK MÜMKIN DEGÜLGERÇI KIM ÂYÎNE-I DILDEN GUBÂR EKSÜK DEGÜLGETÜRDÜÑ ÇEŞME HÂK-I DERGEHIN EY BÂD HOŞ GELDÜÑO ZEVK-I HÂLETI KIM NEŞVE-I PEYMÂNEDEN GÖRDÜKCÂM-I NÂZI YINE ÇEKMIŞ GAMZE-I CÂDÛLARUÑŞIKÂYET ITME EY DIL CEVR-I NÂZ-I DIL-SITÂNI ÇEKDERHEM EYLER GONÇEYI GÜL-BERG-I HANDÂNUÑ SENÜÑTEMÂŞÂ-YI DIL-I ZÂRA HAT-I RUHSÂR OLUR MÂNI`DIL-I ERBÂB-I `IŞKA HÎÇ KARÂR U MESKEN OLMAZMIŞSANMAÑUZ DERYÛZE-GIRD-I CÜR`A-I PEYMÂNEYÜZGÖÑÜL GÖÑÜL DIYEREK ZÜLF-I YÂRA DEK GIDERÜZSANMAÑ ŞEREF-I SÂYE-I DÂMÂN ELE GIRMEZSANMAÑ KI BENÜM ŞU`LE-I ÂHUM ESER ITMEZO ŞÛHUÑ LA`L-I NÂBI GONÇE-I RA`NÂYI SÖYLETMEZSÂKIYÂ GEL DESTÜÑE AL CÂM-I CEM NEVRÛZDURSÛZIŞ-I HER-SÎNE DÂĞ-I ENVERINDEN BELLIDÜROL BÜT-I GÛYÂ KAÇAN KIM ÇÎN-I EBRÛ GÖSTERÜRLEBLERI KIM LUTF ILE GÜFTÂR-I DIL-CÛ GÖSTERÜRHADENG-I GAMZESI KIM DER-KEMÂN-I EBRUVÂNIDURHAYÂL-I KÂKÜLÜÑDEN DILDE EFKÂR-I MÜŞEVVEŞ VARGAMZELER KIM SAFF-I MÜJGÂN ILE KENDIN GÖSTERÜRO ŞÛHI SANMAÑ EYLER ILTIFÂT AGYÂRA MÂYILDÜRAÇILUR GÜL GIBI BIR GONÇE-DEHÂNUM VARDURBÂGDA DÎDEME SANMAÑ GÜL-I HOD-RÛ GÖRINÜRAÇIL EY GÜL DEHÂN-I GONÇEYE NUTK-I ZEBÂN GÖSTERANDELÎB-I DIL KI DÂYIM ŞEVK ILE FERYÂD IDERSÛRET-I HÜSN-I DIL-ÂRÂÑI ÇEKERKEN BIHZÂDHÜSN-I YÛSUF `ÂLEM-I ZÂHIRDE OLDIYSA SABÎHBÎMÂR-I DERD-I `IŞKA TABÎBÜM SEN IT `ILÂCGELSE OL ŞÛHUÑ HAYÂLI DÎDE-I GIRYÂNE MEST