ŞAD OL DELİ GÖNÜL MÜJDELER OLSUN - ERCİŞLİ EMRAHUNUDUR ÂB-I HIZRI AŊMAZ İ‘CÂZ-I MESÎHÂYILÂLEVEŞ KANA BOYAYUP YAŞUMUŊ IRMAĞINIBİLMEYENLER DOSTLAR OL BÎ-VEFÂNUŊ KADRİNİBENÜM YOK NESNE GÖŊLÜMDE HAYÂL-İ YÂRDAN GAYRİMELÂMET CÂMINI ALDUK ELE BİZ HÛ DĖDÜK GİTDİBAHÂR ĖRSE YİNE SAHRÂ-YI ‘ÂLEM LÂLEZÂR OLSASANMA BENİ Kİ ÇARH-I SİTEMGERDEN AĞLARINBENİ AYIRAN OL RUHSÂR-ILA ZÜLF-İ PERÎŞÂNDANMÜBTELÂ-YI DERD-İ ‘IŞK OLAN DEVÂYI N’EYLESÜNCÂM-I LA‘LÜŊ OLMAYINCA GÖŊLÜMÜZ HURREM DEGÜLOLMAK İSTERSEŊ CİHÂN İÇİNDE RÂHAT ĖY GÖŊÜLSALINDUŊ BU YAŊA SERV-İ HIRÂMÂNUM SAFÂ GELDÜŊVARUP HER ŞEYHE UYDUŊ SÛFÎ ANI BÛ ’L-HASEN SANDUŊ ... VEYSE ’L-KARENBİR DEHÂNI GONCA GÖRDÜK HÎÇ GÖZLER GÖRMEDÜKHER KAÇAN ÜSTÜŊE BÛSEŊ ALMAĞA DÜŞSEM SENÜŊÂRZÛ-YI HÂTIRUM GERÇİ CEMÂLÜŊDÜR SENÜŊHEY MÜSÜLMÂNLAR NE MÜŞKİLDÜR BU KÂFER AYRILIBENEM Kİ DEVLET-İ DEHR-İLE İFTİHÂRUM YOKBAHR-İ İN‘ÂMUŊ ÇÜ BÎ-HADDÜR EYÂ DÜRR-İ NECEFSÎNEDE ĖY ŞEM‘-İ ŞEB-ÂRÂ YAKUP BİR TÂZE DAĞGEÇÜP ŞEB-DÎZ-İ ÂHUM TEVSEN-İ ÇARHI UTANDURMIŞSANDUM EVVEL ‘ÂLEM-İ ‘IŞKUŊ SAFÂSI VAR İMİŞKÜNC-İ BELÂDA HASTAYAM EL-ÂN GEL YĖTİŞSEBZEZÂR-I ÇARHA [ÇIKDI] YİNE SEYRÂNA GÜNEŞDĖDÜM ĖY DİL NEY GİBİ GEL ĖTME FERYÂDA HEVESBİZ OL ‘ÂŞIKLARUZ KİM İKİ ‘ÂLEMDE MEKÂN TUTMAZYÜRİ ĖY BÜLBÜL ÖTME KİMSEYE BÂĞ-I FENÂ KALMAZSER-İ DAĞ-I DİLÜMDEN ÂH ĖTMEZSEM DUHÂN GİTMEZGÖŊÜL MURGI CİHÂN BÂĞINDA DUTMAZ ÂŞİYÂN SENSİZTÎĞ-I ‘IŞK-ILA OŊULMADIN DAHI BİR YARAMUZBEN MEST-İ ‘IŞK İDÜM DAHI CÂM OLMADIN HENÛZLİBÂS-I ATLAS U ZER-BEFT DEHRÜŊ GERÇİ ZEYNİDÜRHER KİMÜŊ KİM DÜNYEDE BİR YÂR-I FERRUH-FÂLİ VARTÎĞ-I KAZÂ GÖŊÜLDE NEDEN PÂRE PÂREDÜRDEHÂNUŊ GONCASI PERVERDE-İ GÜLZÂR-I CÂNUMDURSÖYLEDÜRSE MURG-I CÂNI LA‘L-İ DİL-BER SÖYLEDÜRDİLÂ RÛZ-I EZEL KISMET HUDÂ-YI ZÜ ’L-MİNENDENDÜRCİSMİ SEMEN LİBÂSI ANUŊ BERG-İ LÂLEDÜRGÖZÜŊİ GÖRMEYENLER NERGİS-İ BÎMÂRI GÖRSÜNLERDİL ALMAK GERÇİ-KİM ZÜLF-İ PERÎŞÂNUŊDA KALMIŞDURHİDMETİNDE DİL YALIŊ YÜZLÜLERÜŊ PERVÂNEDÜRDİL HATUŊ FİKRİYLE CÂNÂ MAHZENÜ ’L-ESRÂRDURBÜLBÜL HAVALANMIŞ YÜKSEKTEN UÇARBULAG ÜSTE ÇIKAN GÖZELAY GABAGLI HİLAL GAŞLIAĞLARIMAKŞAM OLUR BEN YERİM YATAMAMGİZİL GÜL OYUM-OYUMGELMİŞEM OTAGINA OYADAM SENİAHU KİMİ GÖZLERİNALA GÖZLERİNİ SEVDİĞİM DİLBER SANA BİR SÖZÜM VAR......BEN YARİMİN İLLERİNEDELİ GÖNÜL MELUL OLUP GAM YEMEKIŞ EYYAMI GİDİP BAHAR GELİNCEKEREM EYLE YÜRÜ CERAN KUZUSUBENİ BANA KOMAZİŞTE GİDER OLDUK- BAĞDAD ÇÖLLERİAH MEDED ALLAH'IMAH ELİNDEN ZÜLFÜ KEMENDİM BENİMAĞLA GÖZÜM ŞİMDENGERÜAĞLA GÖZÜM AYRILIPSAN CANANDANYAR BİZE GONAG GELECEKSENEDE KALMAZ- YALNIZAM YALNIZAĞ KARA SARI YAŞIL KIRMIZI HERESİ BİR SINAQLA BAĞLNIRAFŞAR BEYLERİNDE GÖRDÜM BİR GÜZELBAŞI İÇÜN NİGÂHUMI ‘AYNINA ALMASUNGERÇİ FERYÂD-I ŞERER-RÎZİ DEGÜLDÜR BÎ-ESERTAHT-I CEFÂYA KİM O ŞEH-İ BÎ-VEFÂ ÇIKARKEMÂN U TÎRDÜR GERÇİ DİLE MÜJGÂN U EBRÛSIMANTIKU’T-TAYR ÖZGE BİR DİLDÜR SÜLEYMÂN FEHM İDER BU REMZİ ‘ATTÂR-I NİŞÂBÛRÎSAN Kİ ZEYN İTDİ NİGÂRİSTÂNI ÇÎN SÛRETGERİENVÂR-I TECELLÎYİ GÖRÜŊ TÛRA TOKINDINEVÂ-YI NÂLEM İLE KİM SABÂ VARMIŞ NİŞÂBÛRANE MÂYEDÜR KONILMIŞ TÂ Kİ BİLMEM TÂK-İ ENGÛRASÜLEYMÂN U CEM OL DEHRE ÇÜ VARDUR OL LEB-İ LA’LÜŊHAYÂLE SİHR İDERLERSE MÂNİYÂN-I HAYÂLSAD MÂNÎ KALA ‘ÂCİZ TASVÎRDE MİSÂLÜŊLEBÜŊDEN RÛH-I KUDSÎ FEYZ ALUR BİR MÂYE-İ CÂNDURGEDÂ-YI MEYKEDE DÂGIYLA GİTDİ KEYKÂVÛSGEÇER DİL CÂN U TENDEN GAMZE-İ CÂNÂNEDEN GEÇMEZBİZ Kİ MEY-HÂNE-İ VAHDETDE YATUR SER-HÔŞUZŞEMS-İ HÜSNÜŊ DÎDEDEN DİLDEN TEMÂŞÂ EYLERÜZSORULSA MERYEME GER NEFH-İ RÛHU’L-KUDS REMZİNDENGÜLŞENDE HER NE DEM Kİ GÜLER GÜLLER AÇILURDERÛNI ÂŞİNÂ OL TAŞRADAN BÎ-GÂNE SANSUNLARSÛZ-I ‘IŞKUŊLA SEHER DİL NÂLEDEN KİM CÛŞ İDERHIRÂM İT NÂZ İLE ÇIK KÂMET-İ SERV-İ REVÂN GÖSTERSÂKÎ NE MEYDEN OLDI O ÇEŞM-İ SİYÂH MESTBİZ ‘IŞKA ESÎR OLDUK SULTÂNA NEDÜR HÂCETPERVÂNE YANAR GÖRDİ MEGER RÛY-I MAHABBETYIKMAGA EFLÂKİ ÂH-I SUBHGÂHUMDUR SEBEBHER GÖREN NÛR-I CEMÂLÜŊ MİHR-İ ‘ÂLEM DİR SAŊASAFHA-İ RÛYUŊ Kİ MİHR Ü MEHDEN AHSENDÜR BAŊAHÜSN-İ PÜR-TÂBUŊ Kİ DİRLER MİHR-İ ‘ÂLEM-TÂB AŊAKAŞUŊ KEMÂNINI ÇEKEMEZ KİMSE DİL-BERÂMUHANNÂ DESTİNE SÂKÎ ALINCA SÂGAR-I SAHBÂTÂRÎH-İ .... DAR-MAKÂM-İ MUŞÂRUN İLEYH TEKYE-İ CİHÂNGÎRCEZÎRE-İ GÎRÎT' DE KAL’A-İ KANDİYE FETHİNE OLAN TÂRÎHDÜRTERCİ’-BEND SABÂ LUTF İT EGER DÜŞSE GÜZÂRUŊ KÛY-I CÂNÂNAKASÎDE-İ GARRÂ DER-HAKK-I SADR-I A’ZAM İBRÂHÎM PÂŞÂÇALARSA NÂMUMA GER KÛS-I İŞTİHÂR-I SUHANGAZEL - EY CEMÂL-İ ENVERÜN MİR’ÂT-I ZÂT-I KİBRİYÂKASİDE - EY ‘ÂLEM-İ CEMÂLE ZİYÂ-GÜSTER ÂFİTÂBKALUR MI SÂKÎ BÖYLE BEZME CÂM-I BÂDE GELMEZ MİSEYRE ÇIKMAZDI NAZAR HÜSN-İ HAYÂLÜÑ OLMASADİL ENÎS OLMAZ HAYÂL-İ DİL-RÜBÂDAN GAYRIYAREŞK-İ TARAB-I CEMDÜR SEYR-İ DEM-İ NEZZÂRENEV-BAHÂR OLDI GÜL-İ GONÇE-DEHÂN İRDİ YİNEGAM-ZİDÂY-I DİL OLUR MI MEY-İ HAMRÂYA GÖREBAHÂR OLDI AÇILDI TÂZE GÜLLER NEV-NİHÂLİNDENBİÑ DİLDE YİNE MEŞ`ALE-İ TÛR GÖRİNSÜNRUHLARUÑ ÂYÎNEDE OL MÂH-I TÂBÂN GÖRMESÜNOL ŞÛH-I DİL-ÂRÂMI DER-ÂGÛŞ İDEBİLSEMDEVR-İ GÜL İRDİ YİNE SÂGAR-I MEY NÛŞ İDELÜMHÂK-İ PÂY-I DİL-RÜBÂYA TÛTİYÂ OLMAZ BEDELCÂN ÜMÎD-İ VASL-I CÂNÂN İTMEMEK MÜMKİN DEGÜLGERÇİ KİM ÂYÎNE-İ DİLDEN GUBÂR EKSÜK DEGÜLGETÜRDÜÑ ÇEŞME HÂK-İ DERGEHİN EY BÂD HOŞ GELDÜÑO ZEVK-İ HÂLETİ KİM NEŞVE-İ PEYMÂNEDEN GÖRDÜKCÂM-I NÂZI YİNE ÇEKMİŞ GAMZE-İ CÂDÛLARUÑŞİKÂYET İTME EY DİL CEVR-İ NÂZ-I DİL-SİTÂNI ÇEKDERHEM EYLER GONÇEYİ GÜL-BERG-İ HANDÂNUÑ SENÜÑTEMÂŞÂ-YI DİL-İ ZÂRA HAT-I RUHSÂR OLUR MÂNİ`DİL-İ ERBÂB-I `IŞKA HÎÇ KARÂR U MESKEN OLMAZMIŞSANMAÑUZ DERYÛZE-GİRD-İ CÜR`A-İ PEYMÂNEYÜZGÖÑÜL GÖÑÜL DİYEREK ZÜLF-İ YÂRA DEK GİDERÜZSANMAÑ ŞEREF-İ SÂYE-İ DÂMÂN ELE GİRMEZSANMAÑ Kİ BENÜM ŞU`LE-İ ÂHUM ESER İTMEZO ŞÛHUÑ LA`L-İ NÂBI GONÇE-İ RA`NÂYI SÖYLETMEZSÂKİYÂ GEL DESTÜÑE AL CÂM-I CEM NEVRÛZDURSÛZİŞ-İ HER-SÎNE DÂĞ-I ENVERİNDEN BELLİDÜROL BÜT-İ GÛYÂ KAÇAN KİM ÇÎN-İ EBRÛ GÖSTERÜRLEBLERİ KİM LUTF İLE GÜFTÂR-I DİL-CÛ GÖSTERÜRHADENG-İ GAMZESİ KİM DER-KEMÂN-I EBRUVÂNIDURHAYÂL-İ KÂKÜLÜÑDEN DİLDE EFKÂR-I MÜŞEVVEŞ VARGAMZELER KİM SAFF-I MÜJGÂN İLE KENDİN GÖSTERÜRO ŞÛHI SANMAÑ EYLER İLTİFÂT AGYÂRA MÂYİLDÜRAÇILUR GÜL GİBİ BİR GONÇE-DEHÂNUM VARDURBÂGDA DÎDEME SANMAÑ GÜL-İ HOD-RÛ GÖRİNÜRAÇIL EY GÜL DEHÂN-I GONÇEYE NUTK-I ZEBÂN GÖSTERANDELÎB-İ DİL Kİ DÂYİM ŞEVK İLE FERYÂD İDERSÛRET-İ HÜSN-İ DİL-ÂRÂÑI ÇEKERKEN BİHZÂDHÜSN-İ YÛSUF `ÂLEM-İ ZÂHİRDE OLDIYSA SABÎHBÎMÂR-I DERD-İ `IŞKA TABÎBÜM SEN İT `İLÂCGELSE OL ŞÛHUÑ HAYÂLİ DÎDE-İ GİRYÂNE MEST