Ķaśide-yi Ĥayretį DernaǾt-ı Şefįü’l-Ümem Muĥammedü’l-Emįn


Esa
2.09.2016
Ķaśide-yi Ĥayretį DernaǾt-ı ŞefįǾü’l-Ümem Muĥammedü’l-Emįn Śallu ǾAleyhi
Rabbi’l-ǾĀlemįn
 
M ; NaǾt-ı Şerįf-i Leŧāfet-i Rumūz Berāy-ı Resūl-i Hidāyet-Efrūz Ĥayretį (105b-106b) L ;
DernaǾt-ı Seyyid-i Kāǿinat ǾAleyhi Efdali'ś-Śalavât ve Ekmelü'n-Necât Hayretî Dîvânı
 
MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün
 
1. Ey pādşāh-ı her dü serā şāh-ı enbiyā
V’ey hādi-yi Hüdā vü şehinşāh-ı aśfiyā
2. Ser-rişte-yi mürüvvet ü serçeşme-yi kerem
Ser-defter-i nübüvvet ü serĥalķa-yı śafā
3. Sensin dü kevne şāh [u] şehinşāh-ı ser-firāz
Ey enbiyāye server ü ser-ħayl-ı evliyā
4. Ey pįşvā-yı ehl-i hidāyet ŧapuñdurur
Şāh-ı zemįn ü māh-ı felek ħˇāce-yi danā
 [14a] 5. Yaķduñ çerāġ-ı şerǾüñi ķılduñ cihānı nūr
Olduñ ķamuya rehber-i reh-bįn ü reh-nümā
6. ǾĀlem cerįdesinde miŝālini ĥüsnüñüñ
Yazmadı naķş-bend-i eźel bir daħı şehā
içinde yazılu lāmını ķıldı dāl
Şol iki zülfüñe senüñ ey Hādi-yi Hüdā
8. Yüzüñ çerāġı ile cebįnüñdurur delįl
Ey nūr-ı pāk-ı sūre-yi ve’ş-Şems ü ve’đ-Đuĥā
9. Āħir zamāne nām-ı şerįfüñ virür şeref
Nāmuñ yazıldı ķudret eli ile serverā
10. Sende śıġar şehā niçe biñ baĥr-ı bįkenār
Dürr-i yetįm dirler egerçi ķamu saña
11. Her kim ki lā didi dimedi şerǾüñe belį
Başından eksük olmasa bir dem n’ola belā
12. Tįġ-i muĥabbetiñe düşüp şol ki cān virür
İçer ĥayāt-ı ābını cānı bulur śafā
13. Sen Muśŧafāya şol ķadar oldı muĥabbetüm
Cānım sever kimüñ ki ola adı Muśŧafā
14. Gümrāh oldı azdı ŧarįķ-i ĥaķįķati
Her kim ki Çār yārıña ya saña didi lā
15. Śıddįkdur biri ki saña yār-ı ġār olup
Śoñuñda oldı rāfiǾ-i dįn dāfiǾ-i belā
16. Fārūķdur birisi daħı Ǿadl u dād idüp
ŞerǾüñle virdi rūy-ı cihāna fer ü behā
17. ǾOŝmān ki Ǿilm ü ĥilm ile zeyn eyleyüp özin
Bir şāh idi ki anuñ idi milket-i ĥayā
18. Deryā-yı Ǿilm biri ǾAliyy-i Velį idi
19. Āb-ı şefāǾatile [yu] yüzüm ķaralarını
Bu dört ulu śaĥābe yüzi śuyına şehā
20. Yüzim ķaraların yuyamaz gözlerim yaşı
Daġlar ķadar günāha ne ķılsun bu deñlü mā
21. Geldüm ķapuña Ĥayretįyem ĥālim aġlayup
Kūyuñ gedāsıyım ķamu maǾlūm macera
 
 
Mustafa Atila, NU’ÛT-I NEBEVİYYE MECMÛASI, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ,Yüksek Lisans Tezi Diyarbakır 2012
 
 
 
 
Bu içeriğe henüz katkı yapılmamış

Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.


Henüz yorum yapılmamış