Cam ı Cem Ayin Hasan bin Mahmud el Bayati 

 Câm-ı Cem- Ayîn Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî 

 

 Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî  Fatih Sultan Mehmed ve  II. Bayezıt  dönemlerinde yaşamış olan bir tarihçidir. Eserinden  ve  Bayatı adından da anlaşıldığı gibi yazarın Oğuzların Bayat boyundan olduğu tahmin edilebilir. Yazarın  Oğuzların Bayat boyundan olup uzun süre Tebriz’deki  Dede Ömer Ruşeni  Dergâhı’nda bulunmuş olduğu  886 (1481) yılında Şam hacılarıyla birlikte Hicaz’a gitmiş olduğu, orada yazdığı bir Farsça gazel münasebetiyle Şehzade  Cem Sultan ile de  tanışmış olduğu hakkında bilinen bilgiler arasındadır. Hayatı hakkında pek bir bilgimiz olmayan Bayati’nin elimize ulaşan Cem-i Cam Ayin adlı eseri onun bilinen tek eseridir. Bu eser Bayatî Hasan b. Mahmûd’un kaleme aldığı bir Osmanlı silsilenamesidir.

 

Bayatı bu eserini,  Fatih Sultan Mehmet  ’in saltanatının son yılında, 1481 (h. 886)’da çıktığı bir Hacc yolculuğu esnasında padişahın küçük şehzadesi Cem Sultan ’la karşılaşmış ve tarih ve “ensab” ilmine meraklı olan şehzadenin isteği üzerine yazdığını  bu eserinde ifade etmiştir.  Eserinin adı da bu sebepten Şehzade  Cem Sultan’in adını anacak şekildedir.  Bizzat kendisinin naklettiğine göre bu eserini Oğuz name adlı ve bugün için elimizde olmayan bir esere dayanarak yazdığını belirtmiştir. [1] ( Bayâtî, a.g.e., vr. 6b-7a.) Bayati’nin yazmış olduğu bilgilerden yola çıkarak eserin bu gün için kayıp olan bir “Oğûz-nâme” nüshasına dayanılarak yazıldığı ortaya çıkmaktadır. Eser,  Osmanoğulları’nın nesep silsilesini kronolojik bilgiler ışığında anlatmaktadır.   Hasan el-Bayâtî, kitabın  sebeb-i telif bölümünde ibu eserini ve  Oğuzlar hakkında verdiği bilgileri  elinde bulunan bir “Oğûz-nâme” nüshasından naklettiğini  bizzat belirtmiştir.[2] Bu bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla Bayatı bu eserini Oğuz nameden özetleyerek hazırlamış  Cam-ı Cem Ayın adlı eserini Cem Sultan’a ithaf etmiştir.

 

“Müellif, Cem Sultan’ın Mısır’a dönmek üzere olmasından dolayı eserini bir hafta gibi çok kısa bir sürede tamamladığını belirtmektedir.”[2] Bayatı nin yazdığı bu ilk ve kısa nüsha daha sonra bizzat kendisi tarafından genişletilir.  “Mısır’a giden Bayatî Hasan, orada iken Cem’in Roma’da başına gelenleri öğrenmiş ve Câm-ı Cem-âyîn’i tekrar ele alarak bazı ilâvelerde bulunmuştur. Günümüze eserin her iki şekli de intikal etmiştir.”Eser, II. Bayezıt’ın zamanında kaleme alınmıştır.   II. Bayezıd’ın tarihçilerden  büyük bir Osmanlı Tarihi yazmalarını istemiş olması  ve Şehzade  Cem Sultan’ın da  bu çağrıyı desteklemesi üzerine yazılmıştır. Bayatı bu isteği en erken yerine getiren tarihçi olarak dikkati çeker.

 

Eser, içerdiği bilgiler nedeniyle büyük bir değer taşımaktadır. Nitekim söz konusu eserin Türklerin her peygamber döneminde İslam  dinini tasdik ettiklerine ve Müslümanlıkla tanışmalarının bilinenin aksine, sonraki asırlarda değil, bizzat Muhammed peygamber döneminde gerçekleştiğini savunmaktadır. Eserdeki bu tarz bilgiler  Reşîdüddin’in “Câmi’ü’t-Tevârîh”inde verdiği bazı bilgileri tasdik etmektedir. [3] Bayatı kendi zamanına kadar gelen her padişahın isimlerini isimlerinin manalarını, padişahların şahsiyetlerini tek tek anlatmıştır. Eserinde Türklerin nesebini, soy ağacını  peygamberlerle bağlantılarını, Hz Muhammet zamanından beri Türklerin İslamiyet’le din ve soy olarak bağlantılarını  anlatmaktadır. Ayrıca  peygamberler, halifeler ünlü hükümdarlar ve ashaptan da söz eder. [4]

 

Eserin, Ali Emîrî Efendi tarafından Yanya’nın Delvino kazasında bulunan nüshası, Ali Emiri  tarafından hicrî 1331 yılında “Nevâdirü’l-Eslâf” külliyatının 5. eseri olarak basılmıştır. [5]Daha sonraki yıllarda yine Ali Emîrî tarafından, eserin öncekine nispetle imla yönünden daha tam olan başka bir nüshası bulunarak Millet Kütüphanesi’ndeki Tarih koleksiyonuna katılmıştır. Ali Emîrî Efendi’nin kütüphanesine sonradan kazandırdığı bu ikinci nüsha, Fahrettin Kırzıoğlu tarafından sadeleştirilerek Atsız’ın “Osmanlı Tarihleri” içinde yayınlanmıştır.[6] (Türkiye Yayınevi, İstanbul, 1949.)  Yakın zamana kadar yegâne nüshası Ali Emirî nüshasından ibaret sanılan eserin, Hakan Yılmaz tarafından yurt içi ve yurt dışı kütüphanelerinde yapılan araştırmalar neticesinde   dört  nüshası daha bulunduğu tespit edilmiştir.  Ve mevcut  beş  nüsha karşılaştırılarak, Ali Emîrî ve Nûruosmâniye nüshalarının tıpkıbasımları ile birlikte transkripsiyonlu olarak neşredilmiştir.(İstanbul, 2007.) [7]Bu neşrin giriş kısmında, diğer Osmanlı kaynaklarında yer alan “Oğuz-nâme” kaynaklı bilgiler ayrıntılı olarak incelenmiş ve ayrıca metin kısmında “Câm-ı Cem-Âyîn”deki bilgilerle kıyaslanarak malûmat tenkidi verilmiştir. [8]

 

 Sitemizdeki Tevarihler Gazanameler Gazavatnameler Zafername ve Selimnameler 

 

 1. Kalkandelenli Sücûdî ve Selimnâme'si
 2. Keşfî Mehmed Çelebi Selimname
 3. Kılıççızâde İshak Çelebi Selimnâme (İshaknâme)
 4. Nişancı Celalzade Mustafa Çelebi Tabakatü’l-Memalik, Selimname ve Diğer Eserleri
 5. Sa’d b. Abdülmute’al ve Selimnamesi
 6. SELİMNAME Koca Nişancı Celalzade Mustafa Çelebi
 7. Gazavâtnâme Çeşitleri ve Eserleri
 8. Gazavâtname ve Türleri
 9. Selatin-name Dasitan-ı Ali Osman ( Kemal )
 10. 14-15. Yy. Osmanlı Tarihçileri ve Eserleri
 11. Başlıca Osmanlı Tarihçileri ve Eserleri 16. yüzyıl
 12. Başlıca Osmanlı Tarihçileri ve Eserleri 17-18-19 yy
 13. Dâstân ve Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osman'dan
 14. Osmanlı Tarihçileri ve Tarih Konulu Eserleri
 15. Şehinşahname ve Minyatürleri Seyyid Lokman ve Nakkaş Osman
 16. Câm-ı Cem- Ayîn Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî
 17. Şehnâme-i Âl-i Osmân ve Minyatürleri

 

KAYNAKÇA

 

[1] Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî, “Câm-ı Cem-Âyîn”, Ali Emîrî, Tarih, nr.: 203, vr. 2b.

[2] ] https://www.hakikat.com/dergi/158/hyilmaz158.html

[3] Abdülkadir Özcan, Cam- Cem Ayın, TDV İA , cilt: 07; sayfa: 43

[4] BAŞLICA OSMANLI TARİHÇİLERİ VE ESERLERİ 16. YÜZYIL, https://edebiyatvesanatakademisi.com/Arama.aspx?id=32984

[5] Abdülkadir Özcan, Cam- Cem Ayın, TDV İA , cilt: 07; sayfa: 43

[6] Abdülkadir Özcan, Cam- Cem Ayın, TDV İA , cilt: 07; sayfa: 43

[7] Abdülkadir Özcan, Cam- Cem Ayın, TDV İA , cilt: 07; sayfa: 43

[8] BAŞLICA OSMANLI TARİHÇİLERİ VE ESERLERİ 16. YÜZYIL, https://edebiyatvesanatakademisi.com/Arama.aspx?id=32984KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Dede Ömer Ruşeni Hayatı Eserleri
2 Cem Sultan Hayatı Şairliği
3 II. Bayezid Adli Divanı ve Şiirlerinden Seçmeler
4 Fatih Sultan Mehmet Avni Divanı ve Edebi Kişİliği
5 Osmanlı Tarihçileri ve Eserleri 17 18 19. Asır
6 Osmanlı Tarihçileri ve Eserleri 16. yüzyıl
7 Kalkandelenli Sücudi ve Selimname
8 Tursun Bey Tarihi i Ebu'l Feth Sultan Mehmet Han
9 Naima Hayatı ve Naima Tarihinden Alıntılar
10 Adni Mahmut Paşa Hayatı Edebi Kişiliği

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016