TEMMUZİYE’SİN DEN PARÇALAR

 
 
TEMMUZİYE’SİN DEN PARÇALAR
 
 
El-atâ geldi yine tâb-ı temûz-ı u’le tâb
Rek-i det-i Kerbelâ itti zemîni âfitâb                                   K,5/1
 
Âtein-dem olmadan kaknûs-ı zerrîn-bâl-i çarh
Kendüde olsa ‘acep mi u’lesi içre kebâb                           K,5/2
 
Pûte-i eflâki itdi zer-ger-i üstâd-ı pîr
Ol kadar pür-tâb u sûzân kim degüldür mâh-tâb              K,5/3
 
Katre-i sîm-âb-ve bir yerde idüp ictimâ’
Külçe oldu rîze-i sîm ahterân olup müzâb                         K,5/4
 
îehâne zann ider ehl-i basîret üphesiz
Kızdı tâb-ı mihrden ol denlü bahr-ı pür-habâb                    K,5/5
 
Olsa i’câz-ı yed-i beyzâ n’ola bî-i’tibâr
Tâb-ı mihr itdi cihânı ol kadar pür tef ü tâb                        K,5/6
 
‘Âlem-i cev kûh-i Kâf’a döndi gerd-i tîreden
Kullesinden ejder-i âte-feânîdür sehâb
 
 ‘Unsur-ı nârı eritti germi-i tâb-ı hevâ
Şu’le-i seyyâlesidür görinen yer yer ihâb                             K,5/7
 
Ol kadar oldu harâretden rutûbet huk-âb
Âmdur bu demde ol resme rüsûm-ı inkılâb                        K,5/9
 
‘Aks-i ebr ü zülf-i sâkî sâye-güster olmasa
Mahv olurdı berk-i hâtıf gibi câm içre arâb                   K,5/10
 
Münkesif zâhir olur ger bahra düse ‘aks-i mihr
Ol kadar gerd-i kederden tîre vü târ oldı âb                  K,5/12
 
Misl-i engit-i siyeh kim ahker-i sûzân olur
Al tûtî oldı germî-i hevâdan her gurâb                              K,5/13
 
Sâye-i bâlinde bir dem rahat ümmîdiyle kebk 
Etti ‘amden kendüyi per-tâb-ı çengâl-i ‘ukâb                    K,5/14
 
Tâb-ı germâdan letâfet buldı ecsâm-ı sakîl
Ol kadar kim âba döksen gûte-hor olmaz türâb              K,5/15
 
 
Ârız-ı hûy-rîzini seyr eyle tâb-ı mihrden
Görmedinse çıkduın gül-berg-i âteden gül-âb               K,5/21
 
Katre katre huy degül berg-i gülinden mevc-zen
Şebnem-âsâ âb oldu u’le-i reng-i hicâb                                K,5/22
 
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016