Sitem ben hâke hükm-i gerdiş-i eflâkdandur hep

 
 
 
 
1.Sitem ben hâke hükm-i gerdiş-i eflâkdandur hep
 Galat didüm galat hâsiyyet-i idrâkdandur hep
 
 2.Ne ol bî-rahm sermestüne çeĢm-i bî-emândandur
 Helâk olmam benüm cürm-i dil-i bî-bâkdandur hep
 
 3.Halîl-i aşkam ammâ şule gülzâr olması bana
 Degül icâz feyz-i dîde-i nem-nâkdandur hep
 
 4.Sipihr-i sifle-perver cevrin az eylerse de gâhi
 Nişân-ı lutf sanma ğâyet-i imsâkdandur hep
 
 5.Ne hikmetdür ki dilber âteşî-hû dil hevâyîdür
 Egerçi asl-ı fıtratde bir âb u hâkdandur hep
 
 6.Şikâf-ı dâmen-i Yûsuf’dan olmazdı  ayn sırrı
 Züleyhâ‟nun figânı sîne-i sad-çâkdandur hep
 
 7.Dür-i nazm Fehîmâ olduğı hurşîd-veş rûşen
 Kemâl-i safvet-i deryâ-yı tab-ı pâkdandur hep
 
 (Fehîm-i Kadîm Divanı, 1991:G.1)
 
 
       Fehim-i Kadim Divanı
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016