Mihr ü meh kim devr iderler âlemi rûz u şeb

 
 
1. Mihr ü meh kim devr iderler âlemi rûz u şeb
 Devr-i nâ-hemvâr-ı eflâke gülerler rûz u şeb
 
2. Mihr ü mehle bu pelengî-hû sipihr-i kîne-cû
 Bir gazanferdür gıda eyler iki ser rûz u şeb
 
3. Mihre düşmendür meger meh kim hilâl ü bedrden
 Gâh gürz eyler havâle gâh hançer rûz u şeb
 
4. Mihr ü meh sanma felek bîm-i hadeng-i âhdan
 Eksük itmez kellesinden iki miğfer rûz u şeb
 
5. Cirm-i mihr ü meh degül çarh üzre bir âyîneden
 Arz iderler dehre hüsnin iki dilber rûz u şeb
 
41.Levha-i zer-kâr-ı mihr ü mâh-ı feyz-âsârdan
 Âyet-i natün Fehîm itmekde ezber rûz u şeb
 
 (Fehîm-i Kadîm Divanı, 1991: K.1 )
 
       Fehim-i Kadim Divanı

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016