Hurşidnâme'den

 
Hurşidnâme'den: 
 
 
Ne eksük var ise bitdi arada
İrişdi ol iki ‘âşık murâda
Murâda irgür iy sultân-ı ‘âlem
Dükeli nâ-murâdı vü beni hem
........

Siyâvuş ol gice ay gibi gitdi 
Sehergâh olmadın Hurşide yitdi.

İrişdi kaleye kapuda durdı 
Gelüben kulları tapuda durdı

Çağırdılar kapuya geldi dizdar 
Uninden padişahı bildi dizdar.

Uçındı lerze endamına düşdi 
Belânun arusı başına üşdi.

Balından tatlu olmadın damağı 
Acısından halel buldı dimağı.

Ol ohtın kim kapuyı açmış idi 
Şolok saat başından geçmiş idi.

Başından geçmesindendür belâsı 
Vü ger ne hod elinden ne gelesi.

İçerü girdi kullarıyle sultân 
Buyurdı kapuyı bağlatdı der bân...
 
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016