Hurşîd-nâme'de Ferahşâd'ın Söylediği Bir Gazel

 
Hurşîd-nâme'de Ferahşâd'ın Söylediği Bir Gazel
 
fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'itün
 
1. Çün bulınmadı cihânda derdüne dermân gönül
Yiridür bu hasret ile ger alursan kan gönül

2. Işk bâzârında sana çünki hâsıldur ziyân
Bellü bil kim assı kılmaz nâle vü efgân gönül

3. Devr içinde ser-be-ser bîmâra tîmârın viren
Bir imâratlık sana virmedi iy vîrân gönül

4. İy dirîgâ bunca herc ü zecr ü gam görmiş iken
Almadın dâdın felekden virisersin cân gönül

5. Gerçi yârun vuslatı haccında bayram itmedün
Yigrek oldur furkat içün olasın kurbân gönül

6. Lâcerem ışkun belâsına mutî' olmak gerek
Kimsenün hükmine çün olmadun fermân gönül

7. Sen ki manzûrun felekdür nice olursın helâk
İy gönül hayrân gönül olma gönül giryân gönül
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016