Hicrün ile eyle çıkdı yüregümde başlar (gazel)

 
Hicrün ile eyle çıkdı yüregümde başlar (gazel)
 
Hicrün ile eyle çıkdı yüregümde başlar
Nâle kıldum derd ile feryâda geldi taşlar

Şol perî yüzlü meleksin kim görüb dîdârını
Yüz urub korlar melikler ileyünde başlar

Secde-gâhı kâinâtun sûretündür ey sanem
Mahzar-ı Hakksın kemâl-i hüsnüne şâ-bâşlar

Eyle tahrîr eyledi kaşunı nakkâş-ı ezel
Resmine mânendinün âciz kamu nakkaşlar

Uralı kaşun kemânı gamzen okın bağruma
Hûn-ı dildür gözlerümden her dem akar yaşlar

Gönlümün rahtın urub cân milkini târâc ider
Remz iderse gözlerüne şol harâmî kaşlar

İbn-i Şeyhîyem her evbâşa gerek ben baş olam
Rind ü geh kallâş olam geh aşk ile yoldaşlar

vezni: fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
 
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016