Fârigüz kayd-ı cihândan ‘âşık-ı dîvâneyüz

 
 
Gazel
 
Fârigüz kayd-ı cihândan ‘âşık-ı dîvâneyüz
Âşinâya âşinâ bîgâneye bîgâneyüz
 
‘Aşkı sâkî gamzeyi mest-i harâb itsek n’ola
Câmı âteş bâdesi âteş ‘aceb meyhâneyüz
 
Havfumuzdan çeşm-i dilber gamzeyi eyler penâh
Kûçe-i ‘aşk içre bî-pervâ yürür mestâneyüz
 
Şem’i pür-sûz u güdâz itse ‘aceb mi şevkumuz
Tâb-ı dilden şu’leyi âb eyleyen pervâneyüz
 
Sâhir-i mu’ciz-kelâmuz şâ’ir-i şûhuz Fehîm
Ne füsûna râgıbuz ne mâ’il-i efsâneyüz 
 

Günümüz Türkçesi

  1. Cihân bağından âzadeyiz, dîvâne bir âşığız. Bildiğe karşı bildik, yabancıya yabancıyız.
  2. Kadehi ateş, şarabı ateş olan acayip bir meyhaneyiz. Aşkı sâkî, gamzeyi sarhoş etsek buna şaşılır mı?
  3. Aşk sokağı içinde pervasız yürüyen bir sarhoşuz; sevgilinin gözü korkumuzdan gameyi (kendisine) sığınak eder.
  4. Gönüldeki ateşle kıvılcımı su eden bir pervaneyiz. Şevkimiz mumu yakıp eritse buna şaşılır mı?
  5. Fehîm! Mucize sözlü bir büyücüyüz, etkileyici bir şairiz. Ne büyüye rağbet ederiz, ne efsaneye meyilliyiz.
 
(Tahir Üzgör (hzl.) (1991). Fehîm-i Kadîm Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi. Ankara: AKM Yay. 482)
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016