Ey kâr-ı kazâ gamze-i hûn-hâruna mahsûs

 
 
 
 
1.Ey kâr-ı kazâ gamze-i hûn-hâruna mahsûs
 Olmaz mı vefâ çeşm-i cefâ-kâruna mahsûs
 
2.Âşûb-gerî şîve-i reftâruna lâzım
 Şîrîni-i cân lezzet-i güftâruna mahsûs
 
3.Âyine-i küll olsa da perhîz-i nezâre
 Olmış ezelî nergis-i bîmâruna mahsûs
 
4.Hâkisterün bülbül-i virâneyi k’oldu
 Reng-i ruh-ı şu’le gül-i dîdâruna mahsûs
 
5.Dil-beste-i zülf itme Mesîhâ’yı ki olmaz
 Her dil girih-i rişte-i zünnâruna mahsus
 
6.Nevmî-i nüvâziş-geri-i lutfunam ey kâş
 Olsam gazab-ı çeşm-i dil-âzâruna mahsûs
 
 (Fehîm-i Kadîm Divanı, 1991: G.146)
 

 
       Fehim-i Kadim Divanı
 

 
 





EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016