Eser itmez nidelüm âh-ı sehergâh sana

 
 
 
 
GAZEL

(fe i lâ tün/ fe i lâ tün/ fe i lâ tün/ fe i lün 

Eser itmez nidelüm âh-ı sehergâh sana 
Meğer insâf vire dostum Allâh sana

Hoş olur sobet-i mey gicede mehtâb olıcak 
Nûr saç meclise gel kim dimişüz mâh sana

Nidelüm devr sunarsa sana şerbet bana zehr 
Bu cihan böyle olur gâh bana gâh sana

Lehv-i çihremde okımağa hikâyât-ı gamı 
Giceler subha değin şem' tutar âh sana

Gözyaşı encümini rehber idinmezse eğer 
Şeb-i gamda iremez âşık-ı gümrâh sana

Husrevâ kullarunun eyle revâ hâcetini 
Ki ebed oldı müyesser kamu dilhâh sana 

Ey Necâtî taş iken lâ'l ide hurşîd bigi 
Bir nazar eyler ise himmet ile şâh sana
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016