Dağları Ferhâd anunçün hâk ile yeksân ider

 
 
 
GAZEL

Dağları Ferhâd anunçün hâk ile yeksân ider
Kim gam-ı Şîrîn içün dâ'im yeler efgân ider

Gel berü ey 'ışk-ı dilberden kerâmet isteyen 
Az mıdur bu kim kişiye ölmeği âsân ider

Ben gedâ-yı dilber olduğumı çok mu gördünüz
Hak Te'âlâ isteyicek bir kulı sultân ider

Tan mı her ahşam yire gömülse tîğ-i âfitâb
Çünki cellâd-ı felek gün başına bin kan ider

Var perî'âlemde ammâ sanma âdemden kaçar 
Himmetünden utanub kendüzini pinhân ider

Göz ucıyla merhabâ itdüm dimiş ol bî-vefâ
Pâdişehdür hâşe-lil'lleh anı kim yalan ider

Bî-vefâdan merhabâ gelmez Necâtî kimseye
Gâlibâ utanduğında kendüye bühtân ider
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016