Bir dem iken devlet·i dünyāyı bir dem ṣandılar

 
 
74
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
 
Bir dem iken devlet·i dünyāyı bir dem ṣandılar
Bu fenā gül-zārınuñ ʿayşını ʿālem ṣandılar

Şol ḳadar zārīlıġ itdüm kim cihān bünyādını
Ḫāneḳāh·ı şīven ü eyvān·ı mātem ṣandılar

Ehl·i diller göricek āyīnede taṣvirüñi
Baġrına baṣmışdürür ʿĪsāyi Meryem ṣandılar

Çāk çāk itdi ḳara zülfüñle Kaʿbe cübbesin
Jendeler geymişdür İbrāhīm Edhem ṣandılar

İncelikde bilüñe mānendi yoḳdur didiler
Yoġ olalar ki ̮ol hilāl ebrūlaruñ kem ṣandılar

Bilmezin deryā·yi ʿUmmānı benüm nem ṣandılar
Ṣundılar bir cürʿa kim biñ yıl yaşar içen temām
perī-rūlar Necātī bizi ādem ṣandılar
 
Ali Nihad Tarlan, Necāti Divanı -
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016