Bâde-i ‘aşkuz dil-i Mecnûn’dur peymânemüz

 

Bâde-i ‘aşkuz dil-i Mecnûn’dur peymânemüz
‘Akl-ı küll olsa revâdur sâkî-i mey-hânemüz
 
Özge hurşîdüz ziyâmuz ‘âlemi târîk ider
Turfa şem‘üz şu‘lemüzdür hem yine pervânemüz
 
Merdüm-i çeşm-i dilüz tenhâ-nişîn olsak eğer
Dîde-i nâ-mahremîdür cây-ı halvet-hânemüz
 
‘Âlem-i ‘aşkuz ki feyz alsa hevâmuzdan bizüm
Sad hezârân ‘akl-ı Eflâtûn olur dîvânemüz
 
Haşre dek pür-hˇâb olurdı çeşm-i bî-dârı Fehîm
Bir gece gûş eylese şahs-ı ecel efsânemüz
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016