Said Emre ve Hayatı Hakkında Bilgiler

 SAİD EMRE
 

Hacı Bektâş-ı Velî’ye mensup  Molla Sadeddin  adı ile de bilinen 14. YY sûfî ve şair.

 

Said Emre’ nin asıl adı Sadettin’dir. Menakıpnameye göre  ona Said adını Hacı Bektaş-ı Velî vermiştir. Molla Sadeddin  veya  diğer adı ile  Said Emre, Hacı Bektaş'ın "Makalat (Sözler)" adlı yapıtını Arapçadan Türkçeye  nesir olarak çevirmekle ün kazanan, bazı şiirleri Yunus Emre ile karışmış olan, Yunus’a hayran Hacı Bektaşi Veli’ye de intisap etmiş olan  bir  sofi ve şairdir.

 

Said Emre hakkında ilk araştırmayı, M. Fuad Köprülü yapmış, Köprülü, Said Emre’nin varlığından, Alman bilim adamı Prof. Hellmut Ritter vasıtasıyla haberdar olmuştur. Prof. Ritter, Yunus Emre’ nin 98 şiirini 14. yüzyıla ait eski bir cönkün (risâle) sonunda  bulmuş ve   bu cönkte  “Said” mahlaslı 15 şiirin olduğunu fark ederek, Köprülü’yü haberdar etmiştir. Köprülü ilgili çalışmalarında Said Emre'yi Yunus'un izinden giden şairler arasında göstermiştir. Nitekim onun birçok şiirinin Yunus Emre şiirleri  ile karıştığı, şiirlerinin pek çoğunun Yunus'un şiirlerini toparlamış olan cönklerden çıktığı da ortadadır. 

 

Said  Emre’nin Hayatı hakkındaki bilgiler  Menâkıb-ı Hacı Bektâş-ı Velî’den çıkarılır. Menâkıb’a göre asıl adı Molla Sâdeddin’dir ve  XIII. yüzyılın sonu ile XIV. yüzyılın başında yaşamış Aksaraylı bir âlimdir.

 

Hacı Bektâş-ı Velî’ye intisap etmeden önce   Aksaray’da 400 talebeye ders okuttuğu,  her yıl bazı bu talebeleri ile  Kayseri’de  bulunan ve ona  intisap etmiş olduğu bir ereni ziyarete gittiği,  Hacı Bektâş-ı Velî ile önceden tanıştığı halde  önceleri ona intisap etmediği anlaşılır.  Menakıb’a  göre Molla Sadeddin’e   - Sulucakarahöyük’e yakın Tuzköyü'ne uğradığı  böylesi  bir gezide - Hacı Bektaş'ın Kızılırmak'ı yürüyerek geçtiği  ve topuklarının bile ıslanmadığı söylenir. Böylece Molla Sadettin, Tuz köyünde  Hacı Bektaş ile karşılaşır.  [1]

 

Menakıba göre önceleri ona karşı çıkmış hatta onunla tartışmalara da girmiştir.  Daha sonra kerametlerinden etkilenip ona intisap etmiş ve  intisap ettikten sonra da  Mollalığı bırakan Sadeddin [2] Hacı Bektaş'a derviş olmuştur. Böylece   on sekiz yıl dergâhında  ve  hizmetinde kalmış [3] Hacı Bektaşi Veli’den sûfî geleneği ni de öğrenmiştir.

 

Bu süreç içinde  yaptığı en mühim iş ise  Hacı Bektâş-ı Velî’nin Makalat adlı Arapça eserini Türkçe’ye tercüme etmiş olmasıdır. (s. 55-63) [4] Said Emre mahlasını da bu yıllarda  almıştır. Hacı Bektaş-ı Velî, ona Yunus Emre tarzında şiir söylemesinden dolayı, “Said Emre” adını  da verir. [5]

 

Makalat’ ın Hatipoğlu tarafından 1409 yılında yapılan manzum çevirisinde ise  Said Emre'nin , Hacı Bektaş Veli'nin 360 halifesi arasına katılmış  olduğu ve Hacı Bektâş-ı Velî ‘ nin  onun  İç-il (İçel) bölgesine gönderildiği  kaydedilmektedir. Hacı Bektâş-ı Velî’nin emriyle gittiği İç-il’e yerleşen Said Emre  Hacı Bektaş-ı Velî’ nin ölümüne kadar  İçel de sûfî faaliyetlerini sürdürmüştür.

 

Büyük ihtimalle Hacı Bektaşi  Veli’nin  ölümü esnasında İçel de olmalıdır. Nitekim Hacı Bektaşi Veli öldükten sonra  halifesi Hacım Sultan’a intisap  edecektir.  İntisap etmesi  olayı   kendisinin yazmış olduğu bir beyitten de anlaşılmaktadır.

 

Hacı Bektaşi  Veli’nin  ölümü  üzerine  Said Emre, Hacım Sultan’a bağlı bir sûfî olarak, Hacım Sultan Zaviyesinin (Vilâyetnâme, 1995: 81- 86)1 bulunduğu Uşak’ ın yakınındaki Hacım köyünden yaklaşık yüz km uzaklıktaki Sarnıç köyünde zâviye açıp sofiyane faaliyetler sürdürmüştür.  Mustafa Alkan bu konuyu şu şekilde ispatlamay çalışmıştır: “Hacım Sultan’ın faaliyetlerini sürdürdüğü Batı Anadolu’ya,  ( Karahisar, Sandıklı, Susuz, Uşak, ve Seyitgazi)  Germiyan ili denilen bölgeye gitmiş olmalıdır.  Nitekim Hacım Sultan’ın Uşak’taki zâviyesinin yaklaşık 100 km. batısında, bugün Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Sarnıç köyünde Said Emre adına bir zâviye açılmış olduğu belgelere yansımıştır. [6]Nitekim ilki II. Bayezid devrinde (1481-1512) tutulan Kütahya Mufassal Tahrîr Defteri’ne, 30 dönümlük bir arazinin Said’in evlâtlarının tasarrufunda olduğu kaydedilmiş, 1755 yılına ait bir hurufat defteri kaydına göre bu arazi, Said Emre Zâviyesi Vakfı’na dönüşmüş, vakfın gelirleri de gelip geçene yemek yedirmek şartıyla Said’in evlâtlarının tasarrufuna bırakılmıştır.” [7]

 

Manzum Vilâyet-nâme’de geçen bir rivayete göre Said Emre, İçel ‘de vefat etmiş, mezarı Karamanoğulları’ndan biri tarafından ihya edilip ziyaretgâh haline getirilmiştir. Bugün Mersin’in Mut ilçesine bağlı Hacısait köyünde ona ait olduğu iddia edilen bir mezar bulunmaktadır.

Anacak Mustafa Alkan’ın araştırmaları sonucu ortaya çıkarılan  Osmanlı Arşiv Belgelerine göre, Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Sarnıç köyünde Said Emre adına bir vakıf, zâviye ve mezar bulunmaktadır. Bu ve benzeri belgelere göre  mezarı Kula’nın Sarnıç köyündedir.[8]

 

Said Emre’nin  yaptığı Makalat Tercümesinin bir nüshası, Süleymaniye Kütüphanesinde (Lâleli nüshası nu: 1500) bulunmaktadır. Said Emre’nin Makalât’ta ve Menâkıb-ı Hacı Bektâş-ı Velî’de birkaç şiiriyle Yûnus Emre’nin doksan sekiz adet şiirini ihtiva eden Hellmut Ritter’e ait cönkte on beş şiiri bulunmaktadır. Bu şiirleri Abdülbaki Gölpınarlı Yûnus Emre ve Tasavvuf adlı kitabında yayımlamıştır (s. 280-294).

 

Said Emre’nin Yûnus’un  bazı şiirlerine nazireler yazmış o yüzden de Hacı Bektaşi Veli ona Said Emre mahlasını vermiştir.  Said Emre’nin şiirlerine ancak Yunus Emre’nin şiirlerinin toplandığı cönklerde rastlanılmaktadır. Fakat bu defa da Said Emre’nin bazı şiirleri Yunus Emre’nin şiirleri karışmış olur.

 

SAİD EMRE TÜM  Şiirleri İÇİN TIKLA

 

 

 

KAYNAKÇA

 

[1] Abdülbaki Gölpınarlı, Vilayetname, İstanbul–1990, s. 55–64

[2] Abdülbaki Gölpınarlı, Vilayetname, İstanbul–1990, s. 55–64

[3] Mustafa Alkan Said Emre , TDV İA cilt: 35; sayfa: 556

[4] Abdülbaki Gölpınarlı, Vilayetname, İstanbul–1990, s. 55–64

[5] Mustafa ALKAN, GERMİYÂN İLİNDE BİR SÛFÎ: SAİD EMRE (Zâviyesi, Mezarı, Şiirleri ve Menkıbeleri, https://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/index.php/TKHBV

[6] Mustafa Alkan Said Emre , TDV İA cilt: 35; sayfa: 556

[7] Mustafa Alkan Said Emre , TDV İA cilt: 35; sayfa: 556

[8] Mustafa ALKAN, GERMİYÂN İLİNDE BİR SÛFÎ: SAİD EMRE (Zâviyesi, Mezarı, Şiirleri ve Menkıbeleri, https://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/index.php/TKHBVKAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Yunus Emre Divanları Nüshaları Hakkında Çalışmalar ve Divan'ından Seçmeler
2 Yunus Emre Hayatı Eserleri Edebi Kişiliği
3 Yunus Emre Divanı'ndan Seçmeler
4 KAYGUSUZ ABDAL VE DOLABNAMESİ
5 KAYGUSUZ ABDAL HAYATI ( 15. yy )
6 HACI BEKTAŞ VELİ HAYATI BEKTAŞİLİK
7 HACI BEKTAŞ-I VELİ
8 Mevlevilik Teşkilatı ve Mevleviyye
9 Nakşibendİlik Nedir Kelimât-ı Kudsiyye ve Nakşi Şairler
10 Yesevi Gibi

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016