Süheyl ü Nev-bahâr'dan : Toldur kadehi sun elüme

 

Süheyl ü Nev-bahâr'dan

(Melikzâde-i Yemânî'nin dostu için söylediği şiir)

 

  1. Toldur kadehi sun elüme kıl beni ser-hoş

Ger ağu ola yârüm adına ideven nûş

 

  1. Bu od ile kim 'aşkı yüregüme bırahdı

Sanma ki tamardağı kanım eylemeye cûş

 

  1. Kirpiklerinün nâzük ohı sineme batdı

Sınamağ içün sun elüni demreni gör uş

 

  1. Yüzin göreli gitmeyiser yaş gözümden

Lâ-büd güneşe kim ki bahar gözi ola yuş

 

  1. İy gönlüm alan 'âlem eğer gavgâ tolarsa

Fikrüm evini eylemişem 'aşkun içün boş

 

  1. Her gice karanuda hayâlin beni ister

Koma yalunuz gelmeğe bir kimse bile koş

 

  1. Seni göreli gitdi benüm 'aklum u hûşum

Her kim ki peri yüzünü göre ola bî-hûş (Köprülü, 2006: 57)

 

Kaynakça

Erkan, M. ve Özkan, M. (1998). “Hoca Mesud”. TDVİA, 18, 189-191.

Köprülü, M. F. (2006). Divan Edebiyatı Antolojisi. Ankara: Akçağ Yayınları.

NOT : HOCA MESUD'A AİT OLAN BU ŞİİR BURAYA YANLIŞ EKLENMİŞTİR. 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016