Lugaz- Cemreviyye (bilmece)

 
 
Ol nedür kim üç birâder her zaman
 Birbiri ardınca olmuşdur revân
 Yılda bir kerre gelirler âleme
 Makdemiyle kesb-i feyz eyler cihân
 Kimseler görmüş değildir yüzlerin
 Đsmi vardur cismi ammâ ki nihân
 Birisi oldı hevâya münkalib
 Birisi âb içre tutdı âşiyân
 Gördi bulmuş her birisi yerlerin
 Biri dahi eyledi hâki mekân
 Serleri üç pâları beş anlarun
 Kıl tefekkür eyledim anı beyân
 
(Fıtnat Hanım 1286: 28)

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016