ORUÇ BEG TARİHİNDEN

 
ORUÇ BEG TARİHİ
 
Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm Elhamdülillâhi Rabbi'l-Âlemin. Ve's-Selâtü
ve's-Selâmi alâ Seyyidinâ Muhammedin ve Âlihi't-Tayyibîni't-Tâhirîni Ecma'în.[1]
 
Azizimiz! Bil ki bunca ulular ki gelmişlerdir eskilerden ve sonrakilerden kimi tefsir, kimi hadîs, kimi peygamberler  tarihi, kimi bizim peygamberimizin tarihi, kimi padişahlar tarihi gibi şeyler yazmışlardır. Kimi de acayip hikâyeler kaleme almış, İran ve Rum padişahlarından, Efrâsiyab'dan, Zâloğlu Rüstem'den âlemde söylenmedik hiçbir söz kalmamıştır. Her azizler ki gelmişlerdir, her biri kendi zamanında olan padişahların kıssalarını yazıp beyan etmişlerdir.
 
İmdi: Azizimiz! Her kişiye kendi zamanında olan padişahların kıssalarını yazmak gerektir. Zira «Zıllullâhi fî'l-arz»dır. İmdi azizimiz bu değersiz Âdilül-Kazzaz oğlu[2] Edirneli Kâtip Oruç gördü ki her kıssa için türlü hikâyetler söylenmiştir. Ancak, Osmanlı Hanedanı tarihi tevatürle [3]söylenmiş değil. Bilhassa bunların kıssaları asıldır.
Zira, bunlar gaziler ve düşmanı yenicilerdir. Tanrı uğruna hak yoluna durmuşlardır. Gazâ malını toplayıp Hak yönüne hare edicilerdir ve Haktan yana gidicilerdir. Din yoluna gayretlilerdir. Dünyaya mağrur değillerdir. Şeriat yolunu gözeticilerdir. Dinsizlerden intikam alıcılardır ve kimsesizleri sevicilerdir. Garptan şarka İslam dinini açıcılardır ve Hakkın yolundan dışarda olan âsileri kırıcılardır.
Osmanlı Hanedanı sert bir ailedir. Oğuz neslinden ve Sam[4] aslındandır. İnançları sağlamdır.
İmdi lazımdır ki Osmanlı Hanedanı'nın başlangıcından ta sonuna kadar kıssalarını ve ettikleri gazalarını
zikredelim. Tâ kıyamete kadar anılalım. Vallâhu a'lem.[5]
 
beyit
Cihanda kişinin adıdır kalan;
Kalanı vebal ü yalandır, yalan.
 
İmdi azizimiz! Hakkın inayeti, Muhammed Mustafa'nın şefaati, evliyaların ve peygamberlerin himmeti ve şeriat yolunu yapan âlimlerin duası üzerlerinden eksik olmayıp atadan ataya tâ nihayete varıncaya kadar akıbetlerini hayır edip İslâm imanını lâyık kılıp kabirlerini kıyamete kadar nurla ışıklandırsın. Hak Taâlânın rahmeti ve Hazreti Peygamberin şefaati o azizlerin üzerlerine olsun. Âmin! Yâ Rabbe'l-Âlemin.
 
Hazırlayan: Atsız , ÜÇ OSMANLI TARİHİ Oruç Beğ Tarihi AhmedÎ: Dâstân ve Tevârîh-i Mülük-i Âl-i Osman
Şükrullah: Behcetü't-Tevârîh
 

KAYNAKÇA

 
[1]Âlemlerin sahîbi olan Allah'a hamd, efendimiz Muhammed'e ve onuniyi, arınmış ocağının bütününe dualar ve selamlar olsun
[2] Kazzaz, Arapça kelime olup «ipek işleyen», «ibrişim büke,  demektir. Oruc'un babası Adil'in ipekçi esnafından olduğu anlaşılıyor.
[3] Tevatür, Arapça bir kelime olup «doğru veya yanlış olduğu düşünülmeden üzerinde ittifak edilen konu demektir.
[4] Sam,Türkler'in atası, Nuh'un oğullarından «Yafestir. Oruç Bey burada Arapların atası gibi göstermiş veya Müslümanları bir millet olarak görmüştür.
[5] En iyi bilen Allah’tır


KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Naima Hayatı ve Naima Tarihinden Alıntılar
2 Osmanlı Tarihçileri Eserleri ve Eser Linkleri
3 Osmanlı Tarihçileri ve Tarih Konulu Eserleri
4 Fetihname-i Mahruse-i İslambol
5 Fetihname Nedir ve Örneği
6 Zafernâme-t Meşrutîyyet
7 Zafernamei Hazreti Sultan Murad Han Rahimizade İbrahim Çavuş
8 Koçi Bey Risaleler Özetleri Önemi
9 Tarihi Cevdet Ahmet Cevdet Paşa

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016