Kadı Burhaneddin Seçilmiş Tuyug ve Gazeller

 

 

Ahmedi ile birlikte Divan Şiiriinin kurucularındandır Kadı Burhaneddin Devleti( Ertana Beyliği) nin kurucusu, Tuyug türünün en önemli şairi.

Seçme şiirleri
 

Gönülüme ben dedim ki kandesin (gazel)

Gönülüme ben dedim ki kandesin
Gamzesinün oklarıyla kandasın

Gîsusiyle bende düşdüm dir gönül
Didüm ana n’ola çünki bendesin

N’ola öpdüm gözüme sürdüm seni
Sen dahi âlemde bir tur-vendesin


Bendesin sen bendeyim ben tapuna
Bendeyim ben niçe ki sen bendesin


Gözlerüm giryân ü biryândur gönül
Leblerün şekker özün pür-handesin


Açıklama: vezni: feilâtün feilâtün feilâtün feilün

 

Hakk ne yazmış ise ezelde bolur (tuyuğ)

Hakk ne yazmış ise ezelde bolur
Göz neni ki görecek ise görür
İki âlemde Hak’a sığınmışuz
Tohtamış ne ola yâ Ahsah Temur.

vezni: fâilâtün fâilâtün fâilün

 

Hevâ ki şol senemün zülfini müşevveş ider (gazel)

Hevâ ki şol senemün zülfini müşevveş ider
Kohusını irürür bu dimâğuma hoş ider


Hevâsı varlığumun toprağın göğe savurur
Ağzının suyı yürekde yüz bin âteş ider


Eni ki zülfi keşişleri eyledi gönüle
Cihânda ancılayın işi kankı ser-keş ider


Bili kılı ne vücûdı ki saldı gîsûma
Zihî kol yarar onı özine ohşaş ider


Yüzünle gülşen içinde yanar gülün ciğeri
Anunçün ana sabâ şeb-nemün suyın reş ider


Sabâ hikâyet ider bülbüle cemâlünden
Kaçan ki yırta yahasını gonca ol gaş ider


Ne ki iderse gözün dil-firîb ider sanemâ
Ne kılur ise saçun cümlesini dil-keş ider


  vezni: mefâilün feilâtün mefâilün feilün

 


GAZEL

Nice ki ömrüm var benim, yüzün gibi yüz görmedim 
Vallah ki yüzün göreli, özgelere yüz görmedim 

Boyun gibi serv-i revan, gözün gibi nergis-i mest
Zülfün ile yüzün gibi gece vü gündüz görmedim    

Varlığım ilini şaha şöyle cemalin aldı ki
Ayineye kılıp nazar ben beni sensiz görmedim

Bin kez dahi görür isem her dem seni doyumazam
Bunca zaman geçmişdürür henüz dahi yüz görmedim

Aşkın düşeli içime yandı cihan dahi yele
Derdim gibi bu dünyada sepişken uyuz görmedim

Senin gibi gözü Hatâ, saçı Habeş, özü Huten
Belin gibi bir bel, dahi yüzün gibi yüz görmedim
TUYUGLARI

 

Yoluna cânın veren cân-bâzimiş
Işk eri ma’şûkına dem-sâzimiş
Gizleyim der idi âşık râzını
Göz yaşı, yüz sarısı gammâzimiş

...............

Erenler öz yolında tek gerek
Meydanda erkek kişi ner tek gerek
Yahşi yaman katı yumışak olsa hoş
Severim diyen kişi erkek gerek

 

 

Şiirleri

Edebiyat Dil bilim, Kültür, Folklor, Geleneksel ve Güzel Sanatlarla ilgili, Tez, yazı, İnceleme, ve Araştırmalarınız bize başvurarak bu sitede Paylaşabilirsiniz.

 BAŞVURU İÇİN : ESA, İLETİŞİM  veya [email protected]

 KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Kadı Burhaneddin Seçilmiş Tuyug ve Gazeller
2 Kadı Burhaneddin Hayatı Edebi Kişiliği Dili Üslubu
3 Kadı Burhaneddin Edebi Kişiliği Divanı Diğer Eserleri
4 KADI BURHANEDDİN HAKKINDA BİBLİYOGRAFYA
5 AZERBAYCAN TÜRKÇESİNİN FONETİK ÖZELLİKLERİ
6 Gülşehri- Kerâmât-ı Ahî Evran ve Aruz-ı Gülşehrî
7 Seyyit İmameddin Nesimi Hayatı Şairliği Hurufiliği
8 Habibi Hayatı Edebi Kişiliği 16. Asır Azerbaycan
9 Halili Firakname Alıntılarla Özeti
10 Tuyug Nedir Anlamı Konusu Özelikleri ve Tuyug Örnekleri
11 Rubai'nin Tüm Özellikleri ve Rubai Örnekleri
12 Kıta Nedir Kıta-ı Kebire Kıt'a Türü Şiirler
13 Cinaslı Bayatılar

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016