Şeyhi Şiirlerinden Seçmeler

 

ŞİİRLERİNDEN  SEÇMELER 

Gazel / Bilirim

Sanemâ gün yüzün âyine-i cândır bilirim 
Dü cihân nakşı kamu anda ‘ayândır bilirim 

Kandı nakkâş kim ol dâ’ire-i hüsnünden 
Nokta tasvîr ide üstâd-ı cihândır bilirim 

Gamzen eydir ki gönül şehrini virân ederim 
Şehriyârın elinde hükmü revândır bilirim 

Gözünün kaşının anlayamazam hîlelerin 
İlle bu fitne vü ol âfet-i cândır bilirim 

Ni’met-i kahr ile kim kulların anar idin 
Bizi yâd eylemedin hayli zamândır bilirim 

Ey riyâlı ‘ameli asılsı bilen sûfî 
Gider ol fikri ki îmâna ziyândır bilirim 

Çemen ü yâr u mey ü sâz gerek Şeyhî’ye bes 
Kalanı gussa vü gam ‘îş hemândır bilirim

 

Gazel / Düşdü

Çün yüzün vasfı bülbüle düşdü 
Bâğ arasına gulgule düşdü 

Yanağı lutfun lâle öğerdi 
Gülşen içinde gül güle düşdü 

Zülfün ü halin her ki göre der 
Sünbül-i terdir fülfüle düşdü 

Şâh meğer kim cân dilemişdir 
Uşda benim der kul kula düşdü 

Dilbere kulluk bizlere lâyık 
Haydar’a hizmet Düldül’e düşdü 

Def’-i melâl edemedi bülbül 
Şimdi işimiz mülmüle düşdü 

Lebleri câmın söyledi Şeyhî 
Şîşe safâdan kulkule düşdü

 

Gazel / Gelür

Ölme gönül firaak ile Îsâ-nefes gelür
Yanma ciger figaan ile feryâd-res gelür

Can bülbili teferrüc-i dîdâr kılmasa
Firdevs bostânı gözüne kafes gelür

Her bî-haber ne bile mahabbet safâsını
Nâ-merde aşk u derd hevâ vü heves gelür

Bilmez kimesne kaafile-i dûstdan haber
Geh geh budur kulaguma bang-ı ceres gelür

Şeyhî ko peşpeşeyi dahı şehbâzı kıl şikâr
Sîmürg-i himet olana âlem meges gelür

 

Gazel / İy Dost

Gönül almaga kıldun âl iy dost
Ne gönül cânı dahı al iy dost

Şol harâmî gözüne kan içmek
Emdügün süd bigi helâl iy dost

Ne saâdetlü ilduzun var kim
Kutlu olur görene fâl iy dost

Biz kula sabr u sen şeha insâf
Bu iki oldu key muhâl iy dost

Geçmezem kaametün hevâsından
Ki budur hadd-i i’tidâl iy dost

Boynuma sal saçun belâsını kim
Olmasun boynuna vebâl iy dost

Sâz ü söz ile ûd isem ne aceb
Işk eli virdi gûş-mâl iy dost

Gönül uçmak diler kapunda veli
Can kuşıdur şikeste-bâl iy dost

Zülfin uzatdı gam hikâyetini
Kanı Şeyhî’de ol mecâl iy dost

 

Gazel-III

Cihân hüsnü yüzünden bir varakdır 
Ki her bir harfi bin câna sebakdır 

Kulum demiş keremden serve kaddin 
Yüce hikmetlinin gönlü aşakdır 

Rakîbin koyup urdum eşiğe yüz 
Ana hürmet gerek kim ulurakdır 

Gözüm yaşını âhım şefkatinden 
Çıkardı göklere adı şafakdır 

Gönül bin cân verir sana ‘aceb bu 
İki ‘âlemde varı bir ramakdır 

Harâmî gözlerin ne kan içerse 
Helâl olsun ana kim ‘ayn-ı hakkdır 

Yüzün şerh edeli gülşende Şeyhî 
Hayâdan gül yüzü gark-ı ‘arakdır

Kangı Dimağ İçinde Ki Aşkun Hevâsı Yok

Kangı dimağ içinde ki aşkun hevâsı yok
Bin hacc ederse merve hakıyçün safâsı yok

Dilber cemâli kâ'besini kılmayan tavâf
Yüz nûr görse gözlerinün ruşenâsı yok

Lebbeyk uranlarun arafâtında aşkınun
Teslîm-i candan özge tapuna duâsı yok

İhrâm diyü egnüme bir don geyürdi gam
Kim nice isterem eteği vü yakası yok

Hecrün berriyesinde susızın ölenleri
Yugıl gözi yaşıyla çü vaslın sakası yok

Fi'l cümle uş vefâ hareminde mücâvirem
Bîgâne gönlümün dahı hiç âşinâsı yok

Şeyhî visâli ıydına kurban olur ise
Vasl ola bir bekâya ki hergiz fenâsı yok

 

 

Gazel

Rind-i melâmetiz bizim hâtırımız güzeldedir
Bize öğüt veren sanır gönül ile göz eldedir

Kend’özüne ver öğüdün yürü ey zâhidim diyen 
Mahv idemezsin alnımın yazısı çün ezeldedir

Tanrı sever güzelleri biz sevicek hatâ mıdır
Göstereyim mi âyetin kim bilesin ne zeldedir

Sûret ü nakşı gözleyen kâfir ü büt-perest olur 
‘Âşık-ı sâdık olanın hâtırı lem-yezeldedir

Şeyhî bahâr günleri menfa’ati yok öğüdün
Fikri şarâb u şâhid ü çeng ü ney ü gazeldedir

 

Gazel 

Zâhidi gör ki gezer ‘aşk ile meyhâneleri
Göreli sendeki ol nergis-i mestâneleri

Yüzü gül şem’ine karşı yakılıp yanmak için
Kığırıp cem’ iderem her gece pervâneleri

Ol perî şânınadır zülfü perîşânına gör
Dağıtır müşk ile anber urıcak şâneleri

İtinin ayağına yüz süre baydak gibi şâh
Anda kim mât ede bir lu’b ile ferzâneleri 

Şâh olur mülk-i cihâna bulur ol genc-i nihân
Her ki ma’mûr ide ’adl ile bu vîrâneleri

Vargıl ey zâhid-i hod-bîn bana efsûn okuma
Ben de çok okumuşam halka bu efsâneleri 

Leb ü dendânını Şeyhî dil ile vasf edicek
Nice hoş nazm eder ol la’l ile dürdâneleri

 

Gazel

Subh-dem çün çarh-ı zerger yeri sim ü zer kılur
Nite k’elde sâki câm-ı lali cân-perver kılur

Fasl-ı kış erüp yapıldıysa bâb-ı nevbahâr
Ak varaktan devr-i dehr içini pür-defter kılur

Ger hevâ serdlik edüp kâfir ede hâki ne gam
Ana k’âb-ı huşk içüben dolanur ter kılur

Hutbe-i rahmân iken zikr-i hatib-i andelib
Vâ’iz-i şeytân zâg uş agacı minber kılur

Pehlivânlık göstereydi Zülfikâr-ı berd ile
Dehr meydânında özün düldül-i Haydar kılur

Bâl-ı tâvûs-ı bahârı dökdü ‘ankâ-yı hevâ
Göz karartup zâg u peşe şimdi uş ak per kılur

Rüstem-i nevrûz aradan kaçsa tan mı rahş-veş
Hamza-i bâd-ı şitâ çün hamle-i Aşkar kılur

Çeşme-i hayvân iken hızr-ı çemende cûy-bâr
Zulmet-i gilde şitâ uş câm-ı İskender kılur

Câm-ı yûkût ile Şeyhî sen dahı la’l et ruhûn
Çün ki gördüm çarh-ı zerger yeri sim ü zer kılur

Fâ i lâ tün fâ i lâ tün fâ i lâ tün fâ i lün

...............

Gönülde ak-" bî-pervâ mekân ister mi ister yâ
Hümâ-y" evc-i himmet âiyân ister mi ister yâ

Lisân-" haldir minkâr-" murI-"em’e pervâne
Suhân-sâz-" hamûi hem-zebân ister mi ister yâ

Eder gülgûn beyâz çemini mestânelik âhir
O hûnîden dil-i hûn gete kân ister mi ster yâ

Suhan-gû vü suhan-mebhûtdur esrâr-" vahdetde
Bu sözde rûh-" kudsi tercemân ister mi ister yâ

Nigâh-" kahr"d"rtasvîr olan ser-levha-i cânda
Gönül ehnâmesi yâ kahramân ister mi ister yâ

Hayât ümmîdin etmem gamze-i cellâddan ammâ
Fedâ olmak o la’l-i nâbe cân ister mi ister yâ

Dehân- yârd"r hep güft ü-gû-y ehl-i dil Gâlib
Aceb ankâ-y" manâ nâm ü ân ister mi ister yâ

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016