HZ. HASAN BİN ALİ ( RA )

     HZ.  İMAM-I  HASAN   BİN   ALİ  ( RA )
Rasûl-i  Ekrem'in   ilk    torunu   Hz.  Fatıma'dan
İmam-ı     Ali       El-Murtazâ    ilk    oğlu     Hasan
Hicrî    üçüncü       yılı       doğmuştu    Medine'de
Künyesi  Ebu  Muhammed  , adını   koydu   dede

Yedinci     günü        akîka       kurbanı         kesildi
Saç     ağırlığınca       gümüş      sadaka      verildi
"Ey  Nebi'ye    benzeyen   !  Ali'ye    benzemeyen"
Hz. Ali  tebessüm etti , Hz. Ebu  Bekir'dir  deyen .

"Cennet    efendileri   Hz. Hasan   ile     Hüseyin
Allah'ım  !  Ben onları seviyorum   Siz de  sevin"
Dede     Allah     Rasûlü     böyle    dua     etmişti
Onlarla     oynar  ,  sever  ,  sırtında  gezdirmişti.

Birgün  Hasan -  Hüseyin   güreşe  tutuşmuştu
Hz. Peygamber taktik verip  Hasan'ı  tutmuştu
Hz.Fatma "Küçüğü tutman gerekmez mi?"dedi
"Hüseyin'e    Cebrail     taktik     veriyor."      dedi.

Mescide  Hz. Cebrail   insan  şeklinde  girince
Onlar  Dıhye  sanarak    koşup   libas   çekince
Hz. Nebi ," Dıhye  sandılar ,  yiyecekler  verirdi"
Cebrail     de  onlara   Cennet   meyvesi   verdi .

Peygamber    şefkatinde   yedi   sene    geçirdi
Mükemmel   bir   terbiye  ,  tahsili   Nebi   verdi
Sekiz     yaşında      önce    dedesini      kaybetti
Altı    ay  sonra  annesi  Hz. Fatma  vefat    etti . 

O   , orta    boylu ,   dalgalı   saçlı   , bayaz   yüzlü
Sık      sakallı    ,  geniş    omuzlu ,   siyah    gözlü
Peygambere    benzeyen      Etkileyen    çehresi 
Davranış   ve   cömertlik  ,  ahlâken  benzemesi.

Gençlik    yılları     baba     Hz. Ali    terbiyesinde
Raşîd       halifeler      ve     ashabın    şefkatinde
İlk     üç     halife     dönemi     siyasette    olmaz
Mübarek  bir zat ,  fitne ve  kılıçtan  hoşlanmaz.

Hz. Hüseyin'le      beraber    halifeye   yollanmış
Asilerden     korumuş     ve      suyunu     taşımış
Ancak    bir    grup    âsi    gizlice   evine   girmiş
Hz. Osman, Kur'an okurken  âsiler şehit   etmiş

İbn    Sebe'nin      başını    çektiği         isyancılar
Hz. Ali   dönemi   ashab arasına   fitne soktular
Cemel  ve  Sıffîn  , babası     yanında  yer  almış
Ancak çarpışmalara Hz.Hasan hiç katılmamış.

Kûfe   Mescidinde  Hz. Ali  sabah   namazında
Hârici  Abdurrahman  İbn-i  Mülcem    yanında
Zehirli      bir     hançerle   Hz. Ali'yi    hançerledi
Vefatı          üzerine        Necef'de       defnedildi.

Irak   halkınca   Hz.  Hasan'a     biat      edilmişti
İbn    Mülcem    ihanetin     cezasını    çekmeşti
Halk     Muaviye      üstüne    yürümek       istedi
Ancak   fitneyle      ordu    da       dağılıp      eridi .

Fitne  ve  kan dökmekten nefret  eden  mizacı
İslâm        ümmetinin        selameti de     amacı
Biat    eden     insanlar    ihanet      edip    kaçtı
Hz. Hasan , anlaşma   yapıp    hilafeti    bıraktı.

Hz. Hasan da ehl-i beytiyle  Medine'ye  döndü
Vefatına    kadar    da  on  yıl   bir  ömür   sürdü
Raşit         halifelerin         beşincisi       olmuştu
hilafette     altı    sene    beş   gün  bulunmuştu.

Hz. Hasan, vakur , haya sahibi ,  nâzik ,  efendi
Son derece  cömert , herkesçe  çok  sevilendi
Çoğu    gün     oruçlu  ,  riyadan   uzak     yaşadı
Onbeş   kez  Mekke'ye hacca yürüyerek  vardı.

Seyyid , Müctebâ, Takî   , zekî  ve   sıbt    lakabı
Birçok     vahyin    şahidi  ve   kerâmet     sahibi
Çok evlenip   çok boşayan  peygamber torunu
Günümüze      getiren      Rasûlüllah      soyunu.

Hanımlarından   Ca'de,  Hz. Hasan'ı    zehirledi
Hicrî      ellinci      yılı     kırk    yedi     yaşındaydı
Vefat   öncesi    kırk   gün  hasta  kaldı  evinde
Bu  gün kabri    Medine'de   Cennetü'l   Bâki'de

Neslinden   gelene     Şerif    veya   Emir    denir
Fas     ve      Ürdün'de     şerifler   olduğu    bilinir
Biz   O'ndan  razıyız    ,  O'ndan   razı ol  Allah'ım
Cennet     mekân  ,  makamı   âlî  olsun Allah'ım . 
                 Çan    7   Kasım   2020

 

Hasan Hüseyin ArslanGold Üye / Erkek / 3/2/2020