HZ. İMAM-I HÜSEYİN BİN ALİ (RA)

    HZ.  İMAM-I   HÜSEYİN  BİN  ALİ  (RA)
Rasûlüllah'ın       ikinci      torunu    Hz.  Hüseyin
İkinci  evladı  Hz. Fatıma ve  Hz. İmam   Ali'nin
Hicrî    dördüncü    yılı    Şaban   ayında   doğdu
Kerbelâ    şehidi   ve   adını   Hz.   Nebi   koydu.

Abbas'ın eşi  Ümmü'l   Fadl  peygamber'e  geldi
"Ya Rasûlallah! rüya gördüm, çok korktum"dedi
"Ne gördün?" "Senden bir parça evime koyuldu"
"Torunum olacak  sen    süt    annesin" buyurdu.

Doğunca     Hz.  Nebi   kulağına    ezan    okudu
O'na   " Ebu  Abdullah "  deyip     künye   koyuldu
Yedinci        günü      akika        kurbanı       kesildi
Saç      ağırlığınca      gümüş      sadaka     verildi.

Süt    annesi   Ümmü'l  Fadl'ın  yanında   büyüdü
Dedesi   sever  ,  öper   ,  sık  sık   gelir    görürdü
Ağlarsa ,   "   O'nu  ağlatan     beni     üzer  " derdi
"Hüseyin  benden , Ben de Hüseyin'denim"derdi.

Hz. Hüseyin ,  sokakta   çocuklarla   oynuyordu
Dedesi   sevmek      isteyince   ,   O      kaçıyordu
Yakalayıp   ,    yanaklarından     öptü    ve   sevdi
" Ashabım  ! Allah'ı   seven   O'nu  sevsin "  dedi.

Ebu     Abdurrahman     es - Sülemî'den       kıraat 
Rahmet   pınarından  feyiz ,merhamet ve şefkat
Abası      altına      almış      ehl-i     beyt-i      Zîşân
Hz.Ali  ve Fatıma Zehra , Hz.Hüseyin  ve  Hasan.  

Ümmü   Seleme    evinde  Hz. Cebrail   gelmişti
"Ya  Ümmü  Seleme ! kimse girmesin " demişti
Hüseyin      birden     girdi    ve   boynuna    atıldı
Hz. Rasûl ,  torununu  sevdi , öptü    ve   kokladı.

"O'nu  çok mu seviyorsun?"deyince Hz. Cebrail
Hz. Nebi " evet " dedi ve devam etti  Hz.Cebrail
"İyi      ama ,   onu      ümmetin      öldürecekler ! "
Hz.Nebi ,hayretle "O'nu öldüren  mi  mü'minler ?"

" Evet !   İstersen    sana      orayı      göstereyim
Sana   kızıl     toprağından    bir    avuç  vereyim"
Kerbelâ'yı     gösterdi    ve     toprağından     aldı
Hz. Nebi , bu    kızıl   toprağa   baktı  ve  kokladı.

Şah-ı  Cihân ,"Bu toprak  gam ve  belâ  kokuyor "
Ümmü      Seleme'ye     emânet    edip     veriyor
"Torunumun       öleceği      yerin         toprağıdır
Kan  haline   döndüğünde    Hüseyin   mevtadır"!

Hz. Ali ,  "Sıffîn"e   giderken  buradan   geçmişti
Kerbelâ'yı Hz.Peygamber  O'na   haber vermişti
Irak'ın       Kûfe        bölgesi      Fırat      kenarında
Kin    ve     belâ     yeri  , dökülen   göz yaşlarında.

Hz. Hüseyin ,   abisiyle      beraber     büyümüştü
Seferlere        katılıp         birlikte          yürümüştü
Babası    Hz. Ali'yle     Kûfe'ye      beraber     gitti
Şehit        edilince          abisine         biat         etti. 

Hz. Hasan  -   Muaviye  ,   hilafette      anlaşınca
Hz. Hüseyin   içine       sindiremeyip     susunca
Zamanı      Medine'de           ibadetle         geçirdi
Fitne      çıkarmak       isteyene     fırsat  vermedi.

Muaviye      hicrî      altmışta       vefat      edince  
Oğlu   Yezid       hilâfet      makamına       gelince
Hz. Hüseyin      ve   ashabı   da  biat   etmemişti
Yezid     biat     alın     yoksa     öldürün     demişti.

Kûfe    halkı    Hz. Hüseyin'e     biat     vaad    etti
Müslim  bin   Akl , O'nun     adına    Kûfe'ye    gitti
Yirmi    bin     biat       aldığını     haber     gönderdi 
Ancak  Yezid   O'nu     öldürttü  ,   halkı   bezdirdi.

Hz.Hüseyin ,"peygamberi rüyamda gördüm" dedi
Kûfe    yakınında      Müslim    ve    halkı    öğrendi
Biat      yahut     cenk  !  O    ölmeyi     tercih      etti
On  Muharrem   hicri   altmışbir ,  on   Ekim   vakti

Hz. Hüseyin   ,   insaflı     olun    diye     yalvarmıştı
Yezid'in        ordusu      "biat"     deyip      saldırmıştı
Eşit  olmayan  kuvvetler ,  tam   bir  dram  yaşandı
Yetmiş    iki    yiğit     ve    Hz. Hüseyin      katledildi.

Hz.Ümmü  Seleme, toprağı   kan   olmuş  görünce
"Eyvâh Hüseyin'im.... Rasûlün  reyhanı  !  " deyince
On  Muharrem 'de    , Kerbelâ'da    şehâdet     vardı 
Medine    yasa     büründü   ,  bütün  ashab   ağladı. 

Kerbelâ'da     param     parça     yetmiş   iki    beden
Başı      kesilmiş      bir     torun    vay   başına  gelen
Zâlim     ve     fasık     Yezid  ,    böyle   halife      oldu
Baskı     ve       zulüm      Emevi      Devleti      kuruldu.

İki      Hz. Hüseyin    oğlunu        şehit      etmişlerdi
Şuhedâ'yı         köylüler        toprağa        vermişlerdi
Ali       Zeynelabidin    ,  kız     ve     hanımlar       esir
Şam'da     Yezid'e    esirler  ,   baş     teslim       edilir.

Fatma      ve     Sekine      kızları      esir       düştüler
İstanbul'da        hıristiyan       yapmak         istendiler
Duaları         mukbul        ve       şehadete         erdiler
Sümbül     Efendi    camisi     bahçesinde     kabirler.

Esirler           hürmetle          Medine'ye      gönderildi
O'nun       başı        Cennet'ül       bâkiye     defnedildi
Veya    bu    baş     Kerbelâ'da       kabrine    koyuldu
Ehl-i       beytin       evladı      tehditle         susturuldu.

Şehitler        Efendisi          elli          yedi          yaşında
Peygamber      reyhanı    cennet'teki       makamında
Cennet     gençleri    efendisi   Hz. Hasan  - Hüseyin
Yaradılış      ve           ahlâken     berzeri   Hz. Nebi'nin.

Ali       Zelnelabidin'den    soyu       devam        ediyor
Neslinden      gelenler      "Seyyid"      diye     biliniyor
Biz      O'ndan     razıyız    ,  O'ndan   razı ol  Allah'ım
Cennet     mekân  ,  makamı   âlî     olsun     Allah'ım.
                  Çan     18      Kasım    2020

 

 

 

 

Hasan Hüseyin ArslanGold Üye / Erkek / 3/2/2020