DİVAN ŞİİRİNDE LİSÂN-I PEPEĞÎ ÖRNEKLERİ ( Pelteknameler )

 
 
 
 
DİVAN ŞİİRİNDE LİSÂN-I PEPEĞÎ ÖRNEKLERİ ( Pelteknameler )
 
 
Ben bu bugün gö gö gördüm yü yü yüzün dilberâ
Ba ba baktım gö gö gönlüm oluptur ziyâ
 
Di di dilim pe pe peltek sö sö söyler zebanım
Ne ne ne derse de de desin dimesin tek sana
 
Abdi  İmam
 
Gazel-i Pepegî-1
 
Se se sevdim be be ben bir ne ne nevreste güzel
Hü hü hüsnü ge ge gerçi me me mehtâbâ bedel
 
Zü zü zülfü se se sevdası sı sına düşeli
Va va vardır şi şi şimdi a a aklımda halel
 
Be be bebga mi mi misli nu nu nutk itse o şuh
Sa sa saçar fe fe femden sü sü sükkerle asel
 
Ya ya yandın na na nâr-ı a a aşka âşık
E e ey dil bu bu budur ta ta tâ resm-i ezel
 
Na na nazmım gö gö gördü di di didi pepegî
Fe fe FEYZÎ o o olmuş bi bi bir hoşca gazel-2
 
Divan-ı Feyzi, Millet Ktp. Manzum Eserler, nr. 357, yk. 878•
 
Gazel-i Pepegî-2
 
Ca ca cân ile severdim se se seni küçücek
Ya ya yakmak ne revâdır be be beni küçücek
 
Me me (me) menba-ı tab'ın lû lû lütfuyla kerem
Hu hu hulkuyla vefânın kâ kâ kânı küçücek
 
He he hecrin ile yakmak be be beni ne reva
Gö gö gözlerim akıdır ka ka kanı küçücek
 
Di di dimez midin olsam se se senin ile yâr
Be be benim ile ahdin ka ka kanı küçücek
 
A a aşkından ölürse şe şe şevk ile ALİ
Bo bo boynuna olur ka ka kanı küçücek-2
 
2-Mecmua, Millet Ktp. Manzum Eserler, nr. 643, yk. 20b.

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016