HZ DANYAL VE HAKKINDA HİKAYELER

 

 
 

HZ DANYAL VE HAKKINDA EFSANELER

 

(Arapça, Daniel', Farsça: Danial, İbranice, Danielle, diğer dillerde de Daniel olarak geçen Beni İsrail ( İsrail oğulları peygamberlerindendir.  İslam intaçlarına göre Hz. Davud’un neslinden gelen Hz Danyal,  Musevi, Hıristiyanlık ve İslamiyet’te peygamber olarak kabul edilen Kur’an-ı Kerim'de ismi geçmeyen, ancak İslami eserlerde peygamber olduğu bildirilen nebilerden biridir.  İslami kaynaklara göre Hz. Ali, Danyal Peygamberi " Resul olmayan bir Nebî " [1]olarak ifade etmiştir.

 

Danyal Peygamber’in   Babil Kralı Nebukadnezzar (MÖ 605-562)  zamanında yaşadığı  küçük bir  çocuk iken esir edilerek,  İsrail oğulları ile beraber Babil'e gönderildiği, Yahudileri, Babillilerin  esaretinden ilmi ve kehanetleriyle kurtardığı  anlatılmaktadır.  [2]Bu yüzden Danyal Peygamber münneccimlerin, kâhinlerin ve  Melhame yazarlarının piri kabul edilmektedir.  Edebiyatımızdaki Camasbanamelerin kökeni de Danyal peygambere bağlanır., Camasb Danyal Peygamberin sırlarını taşıyan oğludur. [3] ( bkz Şiirimizde Hz. Danyal ve Lokman Hekim )

 

Danyal Peygamberin çocukluğu hakkında anlatılan Rivayetlerden birine  göre Müneccimleri Babil Kralına, Beni İsrailliler arasında belli bir günde doğacak olan bir çocuğun  büyüyünce kendisini tahtından indireceğini söyler. Babil Kralı bunun üzerine İsrail oğullarından dünyaya gelecek tüm erkek çocukların öldürülmesini emreder.  Fakat Danyal’ın annesi ve babası onu bir mağaraya bırakır. Kralın adamlarının takibinden kurtulan Danyal Peygamber,  Mağarada bir erkek ve bir dişi aslan tarafından büyütülür ve delikanlı olunca kavminin arasına karışır.

 

Halkın arasına karışınca Babil Kralı Beni İsrail oğullarının memleketi Beytülmakdis'i ele geçirip ülkeyi yakıp yıkar. İsrail oğullarının çocukların esir eder.   Nabukadenezzar’ın esir aldığı çocuklar arasında  ( A. Talat Onay adını Bühtü Nasr olarak yazmış, bir yanlışlık yaparak Danyal Peygamberin 606 yıl önce doğduğu belirtmiştir.) [4]  Danyal Peygamber’de vardır.  Bu esir çocuklar Babil halkına dağıtılır.  Fakat Babil halkı  “ bu esirler bize dağıtıldıktan sonra kadınlarımız, bizi tanımıyorlar, onlarla ilgileniyorlar. ve yüzlerini, onlara çeviriyorlar. . O çocukları, ya bizim aramızdan çıkar, al, ya da onları, öldür!" diyerek Nabukadenzzar’ın huzuruna çıkarlar. Nebukadnezar;  esir getirilen bu çocukların öldürülmelerini emreder.  , Nebukadnezar tarafından sağ bırakılan Danyal Peygamberle Hananya, Azarya ve Mişaye,  Babil’deki zindana atılır.

 

Kral Nabukadenezzar ( (Arapça: Buhtünnasr- Bühtü Nasır’ın )  korkunç bir rüya görür ve kâhinlerine bu rüyayı yorumlatmak ister.  Zindanda bunu duyan Danyal kralın rüyasını yorumlamak istediğini söyler.  Onu alıp kralın huzuruna çıkarırlar herkes krala secde ettiği halde o secde etmez. Kral eğer gördüğüm rüyayı ve yorumu bana anlat der. "Sen, bir heykel görmüşsün! O heykelin iki ayağı ve iki bacağı: seramikten, iki dizi ve iki baldırı bakırdan; karnı gümüşten; göğsü altından; başı ve boynu demirdendi! Sen, onu, seyredip durduğun sırada, Allah, onun üzerine, gökten, bir kaya saldı ve onu, ufaltıverdi! İşte, sana, rü'yânı unutturan da, bu idi”

 

Danyal kralın gördüğü rüyayı anlatarak yorumunu da yapar. “Sana, kralların kudret ve tasarruf durumları gösterilmiştir ki, onlardan, bazısının kudret ve tasarrufu, bazısından, daha gevşek ve yumuşaktı. Bazısının, kudret ve tasarrufu, bazısından, daha güzeldi. Bazısının kudret ve tasarrufu da, bazısından, daha sert ve katıydı. İlk kudret ve tasarruf: Seramik olup o, kudret ve tasarrufun en zaifi ve gevşeğidir. Sonra, onun üstünde bakır olup o, öncekinden daha üstün ve daha serttir. Sonra, bakırın üstünde gümüş olup o, bakırdan daha üstün ve daha güzeldir. Sonra, gümüşün üstünde altun olup o, gümüşten daha güzel ve daha üstündür. En üstünde bulunan demir, senin kudret ve tasarrufundur ki, o, hükümdarla­rın en katısı ve kendisinden önce olanların en kudretlisidir. Senin görmüş olduğun ve üzerine, gökten Allah'ın salıp heykeli yere seren kaya ise, Allan'ın, (semadan indireceği Kitapla) ahir zamanda göndereceği bir peygamberdir ki, o, hepsini ufaltacak, emir, onun olacak, ona, varıp dayanacaktır!”[5]  [6]

 

Kralın rüyasını yorumlayan Danyal Kralın müneccimbaşı olur.

Nabukadenezzar’ın ölümden sonra Halefi Behmen Bin İsfendiyar ( Baltazar ) ‘ın müneccimbaşı olduğu Behmen’e biat edip resmine secde etmediği için aslanlara atıldığı, Üzeyir ile birlikte Kudus’ yakınlarındaki Suş şehrine gelerek orada öldüğü, bu şehri feth eden Ebû Mûsâ El Eş'arî'nin  Hz Danyal’ın mezarını “ altun sırma ile dokunmuş bir kefenle kefenlenmiş, başı açık,  bir şekilde “ rivayet edilir.

 

Hakkında anlatılan diğer rivayetlerden birisi de  Danyal Peygamber hükümdarın tasvirine  secde etmediği için  aslanların  arasına atıldığı ama sağ olarak kurtulduğu şeklindedir. Diğer bir rivayete göre Tarsus’da büyük bir kıtlık çıktığında Danya Peygamber Tarsus’a gelmiş ve halkı kıtlıktan kurtarmıştır. “Danyal Peygamber Babil'e geri gönderilmemiş ölünce de Tarsus'ta şimdiki Makam Camisi’nin bulunduğu yere gömülmüştür. 

 

Hakkındaki rivayetlerden bir diğeri de  Danyal Aleyhisselâm’ın, Hz. Âdem’den Hz. Muhammed ‘e kadar olan peygamberlerin suretlerini ipek kumaşlar üzerine çizmiş olduğu şeklindedir. [7]

 

Bereket Peygamberi olan, rimel ilmini bulan, rüya tabirini icad eden ve müneccimlerin piri kabul edilen Danyal Peygamber’in kabrinin Tarsus’taki Makam Camisi’nin olduğu yer olduğuna inanılmaktadır. [8]Fakat Mezarın Ahvaz’a yakın eski Suş şehrinde, hatta Semerkant’ta olduğuna dair rivayetlerin de olduğu unutulmamalıdır.

 

Ecel derdine der mâmdan söz açmaz la'lin önünde

Görünce hattını hikmet kitabın Daniyal örter            Emri

 

Üstünde kaşının durur ol anberın lıâl

San köprü üzre fıkret-i lıikmetde Danyâl              Aşkî-i Saruhânî

 

İLGİLİ linkler 

 

Gazavat- ı Ali Ahtem Destanı

 

KAYNAKÇA 

 

 KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 MENAKIBNÂME NEDİR TÜM ÖZELLİKLERİ
2 MENKIBE NEDİR VE DİVAN EDEBİYATINDA MENKIBELER VE MENKIBEVİ ŞAHSİYETLER
3 Musa Peygamber Hayatı Mucizeleri Firavun Haman Hızır ve Musa
4 Firavun Divan Edebiyatında Firavun Tasavvuru
5 Haman Kimdir Haman Firavun ve Hz. Musa
6 Hz İsmail ve Hikayesi
7 Hz. İbrahim ve Kıssaları Edebiyatımızdaki İzleri
8 Hüdhüd Nedir İbibik ve Hz Süleyman’ın Ulağı
9 Yusuf ve Züleyha Kıssası ve Ana Hatları DOÇ. DR. NURULLAH ÇETİN
10 Dasitan'ı Muhammed- Ömeroğlu -

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016