Deccal Nedir ve Deccal TasavvuruOsmanlıca yazılışı Deccâl :  دجال

Kelime Kökü

 

Deccal kelimesi Arapçadaki “ decl “ kökünden gelir. Decl, boyamak, yaymak, örtmek anlamındadır. Deccal ise, çok yalancı, aldatıcı, hilekâr anlamında bir sıfattır.

 

Deccal Nedir

 

Deccal, İslamiyet, Hıristiyanlık ve Yahudilikte kıyametten önce geleceğine inanılan; kendini önce peygamber sonra da Allah olarak ilan edecek olan; insanları inançlarından saptırarak kötülüğe ve sapkınlığa yönelteceğine inanılan, şeytani bir varlık olarak  tasavvur edilir.

 

Hıristiyanlıktaki adı Antichrist, Yahudi inançlarında ise Armilus karşılığı olarak bilinir.[1] İslam inançlarındaki Deccal  kavramı hadisler ve vaaz kitaplarına dayanır.  İslamiyet’te kıyamet alametlerinin 6. sı olarak gösterilen Deccal, Hz İsa’nın yeniden doğmasından önce zuhur ederek  sahte bir peygamber olarak ortaya çıkıp, insanlığı dehşete salacak olan önce peygamber sonra da Tanrı olduğunu ilan edecek olan  tek gözlü, alnında  sadece Müslüman olanları okuyabileceği “ kefere” yazısı olan büyük bir kötülüktür.

 

Deccal Nasıl Bir Varlıktır

 

İslam âlimlerinin pek çoğu Deccal’ı bir kişi olarak düşünürken bazıları devlet veya  şeytani kötülükler  yayan bir düzen  veya ideoloji olarak da düşünür. Deccal daha ziyade olağanüstü özellikleri olan bir varlık olarak tasavvur edilir. Bitkileri yeşertebilen, çok hızlı hareket edebilen, yağmurlar yağdırabilen yalancı, hilekâr; iyi ile kötüyü, hak ile batılı karıştıran; bir şeyi yaldızlayıp gerçek yüzünü gizleyen; her yeri dolaşan kötü ve uğursuz kişi" olarak tasavvur edilir.

 

İslami kaynakların Deccalı daha ziyade tek gözlü, kısa boylu, alnında “ Kefere “ yazısı olan, suyu ateş, ateşi su;  cenneti cehennem, cehennemi cennet olan büyük bir yalancı olarak gördüğü ortaya çıkar. 

 

İslamiyet’te Deccal

 

Hadislere ve vaaz kitaplarına göre Deccal’ın  yaydığı kötülük  Mekke, Medine ve Mescid-i Aksaya ‘ya giremeyecek  Deccal’ın kimliği  Müslümanlara  alnındaki yazı sayesinde işaret edilecektir.  Deccal’ın alnındaki “Kâfir” yazısı sadece  okuma ya da yazma bilmese dahi Müslümanlara görülecek diğer dinlerde olanlara görülüp fark edilmeyecektir.

 

Deccal hakkında Kuranda bir bilgi verilmez ancak İslamiyet’te  Deccal tasavvurunun hadisler ve vaaz kitaplarında anlatıldığı görülür. “ Deccal’ın yanında akar iki nehir vardır. Onlardan biri beyaz bir su gibi  diğeri ise alevlenmiş bir ateş gibi gözükür.  Sizden biri ona yetişirse ateş olarak gördüğü nehre gelsin. Sonra başını daldırıp ondan içsin, çünkü o, soğuk bir sudur. Deccal’in sol gözü yoktur, üzerinde kalın bir perde vardır. İki gözü arasında kâfir yazılıdır. Okuması olan olmayan her Müslüman o yazıyı okur” Müslim 2934/105[2]

 

Deccal,  büyük yalanları ile âleme şeytanın idaresini getirecek kendine inanmayanları  kendi cehennemine atacak, inananları ise kendi cennetine gönderecektir. Fakat onun cenneti cehennem, cehennemi ise cennettir. 

Deccal’ın Kötülüğü ve  İdaresi

 

Büyük yalancı olarak tasavvur edilen  Deccal ve idaresi  Müslümanların olduğu bir yerde çıkacak  ve uzun  bir zaman sürecektir. Deccal, insanların  dini inançlarını kullanıp saptıracak insanlığı büyük bir fitne ve kötülük içine sokacak, insanları sapkınlığa sevk edecektir.  

Yaydığı kötülük kıyametin habercisi olacak olan Deccal’ın hükmü Hz İsa veya Mehdi’nin gelmesi ile son bulacaktır. Bir diğer adı da “Ferid “ olan Deccal’ın  ortaya çıkışı kıyametin yaklaştığına işaret olacaktır.

 

Deccal kıyameti haber veren 6. Alamettir. ““Şüphesiz on alamet ortaya çıkmadıkça kıyamet kopmayacaktır: Doğuda, Batıda ve Arap yarımadasında bir yerin batması, duman’ın çıkması, deccâl, dabbetü’l arz, ye’ cüc ve me’cüc, güneşin battığı yerden doğması ve Yemen’de bir ateşin çıkarak insanları toplanacakları yere (haşr yerine) sürmesi. (Müslim, Fiten/13, Hadis no: 2901, 4/2225. Ebu Davud, Melâhim/hadis no: 4311, 4/114. İbni Mace, Fiten/25, Hadis no: 4041ve 4055, 2/1341)”

Tasavvurlara göre Deccal’ın pek çok insanı arkasına takacağı, çok güçleneceği,  çok kudretli bir idare ve ordu oluşturacağı ancak ve ancak ilahi bir kuvvet tarafından mağlup edilebileceğinin düşünüldüğü ortaya çıkar.

 

Deccal’ın çok muktedir olacağı Hz Peygamber’in şu hadisi ile ortaya çıkar. “Hiç bir peygamber yoktur ki, ümmetini yalancı köre (deccâla) karşı uyarmamış olsun. Dikkat edin o kördür… İki kaşının arasında kâfir yazılıdır.” (Müslim, Fiten/20, Hadis no: 2933, 4/2248. Tirmizí, Fiten/62, Hadis no: 2245, 4/516. Buharí, nak. İbni Kesir, el-Mesihu’d Deccâl, s: 42. S. Havva, H. İslâm Akaidi, 9/366)

 

 

Deccal Nasıl Yok Olacaktır?

 

İslami kaynaklara göre Deccal’ın insan eliyle öldürülebilmesi mümkün olmayan bir varlık olarak gösterildiği ortaya çıkar.  Ortadan kaldırılması madden mümkün olmayan bir varlık olarak tasavvur edildiği açıktır. Nitekim ortadan kaldırılması mümkün olmayan Deccal ve idaresi ancak ve ancak  Hz İsa’nın yeniden doğması ile  ve  Mesih’in ordusuyla  gelip  Deccal’ı ve idaresini ortadan kaldırması ile mümkün olabilecektir. "İsa (a.s) Deccal ile Lüdd kapısında (BEYTÜ'L MAKDİS'E YAKIN BİR BELDE) karşılaşır ve onu yok eder”[3]

 

Şia inançlarına göre ise Deccal’ı ortadan kaldıracak  olan kuvvet Mehdi ve ordusu olacaktır.

 

 

 

KAYNAKÇA

 

  • [1] https://tr.wikipedia.org/wiki/Deccal
  • [2] https://www.mumsema.org/olum-kiyamet/6891-deccal-nedir-deccalin-ozellikleri.html
  • [3] https://www.harunyahya.org/tr/Makaleler/4233/deccal-nasil-taninir--1

 KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Hadis
2 Deccal Nedir ve Deccal Tasavvuru
3 Menkıbe-i Ahmed Yesevî
4 Buhur u Meryem Nedir Hz Meryem'in Elleri ve Kokusu
5 Büt Büthane Nedir Şiirlerimizde Put Sanem Sanema
6 MENAKIBNÂME NEDİR TÜM ÖZELLİKLERİ

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016