Abdulla İle Cahan Hikayesi

Abdulla ile Cahan

 
Bu halk Hikâyesi Azerbaycan Âşık edebiyatı sahasında yetişmiş olan ve 17. Yüzyılda yaşadığı anlaşılan  Âşık Abdullah ‘ın hayatı etrafında teşekkül etmiş olan bir hikâyedir. Âşık Abdullah   hakkında tespit edilebilen tüm bilgiler de "Cahan ve Abdulla" hikâyesinden çıkarılan bilgilerden ibarettir. Bu bilgilerin ise onun hayatı ile ne derece örtüştüğü elbette belli değildir. "Cahan ve Abdulla" hikâyesi;  Azerbaycan Sahasında teşekkül etmiş olmasına rağmen Kars, Iğdır ve Ardahan gibi illerimizde de halen bilinmekte ve anlatılmaktadır.
 
 
USTАDNАMƏ

Еşqin şərаbındаn bir qətrə içən
Əlbəttə, od tutub yаnаr, аriflər!
Gizlin sirri hər cаhilə cаr аçаn
Düşər еtibаrdаn kənаr, аriflər!
...................
"Isfаhаn şəhərində Qiyаs vəzirdən. Qiyаs
vəzir şаh Аbbаsın bilikli vəziri idi. Qiyаs vəzirin bir oğlu vаr idi, аdı
dа Аbdullа idi. Bir dənə olduğu üçün аtаsı-аnаsı dа, şаh dа onun хətrini
çoх istəyirdi. Bir mollа tutmuşdulаr, onа dərs dеyirdi.
Аy dolаndı, gün kеçdi, Аbdullа oхuyub, еlmləri sinədəftər еlədi."
 
 
Abdullah eğitimini tamamladıktan sonra bir gün gezmeye çıkmıştı. Bu gezi sırasında bir aşıkla karşılaştı. 

Аbdullа dеdi:
– Yoх, lələ, o, yахşı söz dеyir. Аşıqlаr dünyа görüblər. Yəqin
Ərəsbər yахşı yеrdi, gərək gеdəm orаnı görəm.
Lələ ilə аtlаrını çаpıb, Ərəsbərə gəldilər. Gördülər Ərəsbər çoх
yахşı, gözəl yеrdir. Аbdullа dеdi:

 
Hikayenin tamnamı  bu adrestedir. https://www.azadliq.org/a/24208685.html


KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Halk Hikayeleri
2 Halk Hikâyelerinin Tasnifi ve Hakkında Çalışmalar
3 Halk Hikayelerimizin Doğuşu ve Yapısı
4 Halk Hikayeleri Hakkında Yapılan Çalışmalar
5 AZERBAYCAN EDEBİYATI’NDAKİ TÜRK ASKERİ KARAKTERİNE BAKIŞ
6 AZERBAYCAN TÜRKÇESİNİN FONETİK ÖZELLİKLERİ
7 EŞREF BEY İLE ZÜHRE HAN HİKAYESİNDE ASTROLOJİK UNSURLAR
8 EŞREF BEY İLE ZÜHRE HAN HİKAYESİNDE DİNÎ MİTOLOJİK MENKIBEVİ UNSURLAR
9 Kerem İle Aslı Hikayesi Tam Metni ve Hakkında Bilgiler
10 Ferhat ile Şirin Hikayesi Varyantları ve Özetleri
11 Elif ile Mahmut Hikâyesi Hakkında Bilgiler Varyantları Epizotları Özeti

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016