Remil Nedir Remmal Remilci ve Kum Falı

 

 

 

Remil Nedir Remmal Remilci ve Kum Falı

 

Osmanlıca yazılışı: remil : رمل

 

Remil sözlük anlamı ile: Kum, kumlu arazi, kum falı, bir takım nokta ve çizgilerle fala bakmak oyunu.  [1]Kum ile yapılan falcılık anlamlarına gelir. Ayrıca Filistin'de Remil adlı bir kasaba da vardır.

 

Remmâl ve Remilci: Kum falınna bakan kimse

 

Remilci ( remmal ) :  Kum falına bakan falcı manasındadır. Remil ilmini bilen, remil falına bakan kimselere remmâl denir. Örneğin divan şairi Zati de bir remmaldir. ( bkz ZATİ HAYATI EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ )

 

Remilcilerin baktıkları kum falının amacı ise “kaybolan bir şeyin yerini bulmak, merak edilen bir işin sonucunu öğrenmek” olarak gösterilir. Remilciler kum üzerine çizilen çizgilerle kum falına bakan kum falcılarıdır.

 

Remil Falına Nasıl Bakılır

 

Kum. Kendine özgü şekiller ile gâipten haber veren bir nevî fal. İlk zamanlar bu şekiller parmakla kum üzerine çizildiği için remi denilmiştir.  “Fal baktırmak isteyen kişi remilciye ücretini peşin öder ve remil atmasını isterdi. Yanına bir çocuk alarak istek sahibiyle birlikte kumlu bir yere giden remilci kumlar üzerine hızlı hızlı birtakım çizgiler çizer, sonra o çizgileri ikişer ikişer silerken çocuk da tekerleme kabilinden bazı cümleleri tekrarlardı. Geriye çift çizginin kalması niyet edilen şeyin sonucunun iyi ve uğurlu, tek çizginin kalması ise kötü ve uğursuz olacağına işaret sayılırdı (İbnü’l-Esîr, II, 47; Hattâbî, V, 374; Cevâd Ali, VI, 783) “[2]

 

“Remlin esası nokta olup her iki nokta bir çizgi oluşturur. 16. şekil üzerinde işlem gören remilde kutlu ve kutsuz şekiller bulunur. Remilin sonucu iyi çıkarsa "beyaz düştü" denir.”[3]  “Kum üzerine soldan sağa doğru dört defa dörder satır, yani toplamda on altı satır, nokta sıralanır. Sıralanan noktalar yine soldan sağa olmak üzere ikişer ikişer birbirine bağlanır. Noktaların birleştirilmesiyle çizgiler meydana gelir. Çıkan şekiller birbiriyle çarpılır ve şekillerin sayısı azaltılır. Kalan son şekil remil kaidelerine bakarak yorumlanır.”[4]

 

Batlamyus astronomisindeki on iki burç ve dört vetede benzetilerek on altı hânelik şekillere dönüştürülüp yıldızların konumunda söz konusu edildiği gibi uğurlu ve uğursuz kabul edilen hatlarla belirlenmiştir. Sonra da bunların her biri maddî âlemdeki varlıklar sınıfından birine tahsis edilip ilm-i nücûma paralel ve benzer sonuçlar veren sözde bir ilim ortaya çıkarılmıştır.”[5]

 

 

Remilin şekilleri

[6]

 

Hattü’r-reml Remil Atmak Remil Dökmek

 

Remil falında kumun yerini zamanla kâğıt veya tahta almış bu fal kâğıt veya tahta kullanılarak yapılsa da aduı değişmemiştir.   Remil falına, “hattü’r-reml” , “remil atmak”  “remil dökmek” [7] gibi adlar da verilmiştir.

 

Remilciler, remil falına remil ilmi de demişler bu ilmin dinen de caiz olduğu,  Hz. Âdem'den, İdris peygamber ve Danyal peygambere sirayet ettiğini savunarak İslamiyet dışı olmadığı konusunda ısrarcı olmuşlardır. ( bkz HZ DANYAL VE HAKKINDA HİKAYELER )

 

Edebiyat ve Şiirde Remil ve Remmal

 

Edebiyatta ve divan şiirinde remil falı ile ilgili konular da karşımıza çıkmaktadır. Hatta bazı şairlerin kendileri de remilcidir.  Şiirlerde ise kum falları ve remmaller ile ilgili çeşitli konulara değinilmiş,  gaipten haber veren remmallerden bahsedilmiştir.

 

Çıktı beyâz u humre ile fâlımız bizim
Hükmetti ruy-ı âline remmâlimiz bizim   Nâbî

San'at-ı remi ise gâyet meş'um
Ekser erbâbı fakîr ü mezmûm      Vehbî


Gâliba safha-i ruhsârı arak-riz olmuş
Tuhfe-i remilde eşkâl-i nukât hep iyi   Sâbi


Talihim yönettim ilmi remmale
Bu sevda sinemde ocak eyledi
Bilmem bahtım kara talihim mi kem
Sevdiğim arayı uzak eyledi   Deliktaşlı Ruhsati

Bahtıma bir remil attım
Baktım ki hep sıfır sıfır.
Sevdiğim o kızı gördüm
Dönüyor kıfır kıfır.         Deliktaşlı Ruhsati


İlim remilinde ülya-yı remmal
Noktasın hane-i male uğratır
Sorarsan müftiden dini bir sual
Sualini kilden kale uğratır.     Everekli Seyrani


KAYNAKÇA 

[1] https://www.luggat.com/remil/2/2
[2] İLYAS ÇELEBİ, https://islamansiklopedisi.org.tr/remil
[3] İskender pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, s. 389
[4] Aydemir, Emrah, “Remil İlmi ve Divan Şiirine Yansımaları”, Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, 2018
[5] İLYAS ÇELEBİ, https://islamansiklopedisi.org.tr/remil
[6] https://www.havasokulu.com/ebced-cifir-remil/761-remil-ilmi-nedir-genis-bilgi.html
[7] İLYAS ÇELEBİ, https://islamansiklopedisi.org.tr/remil

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016