Nâhid Kimdir Afrodit Venüs Zühre Alakası

 

Ud Çalan Zühre ,İran minyatürü, Iskandar Horoscope’ Resim Alıntı: https://www.artytablo.com/zuhre-venus-tablo

 

Nâhid Nedir Kimdir ( Afrodit Venüs Zühre Alakası )

Osmanlıca yazılışı Nahit : ناهید

Nahid kelimesi Farsça ‘da Zühre ile eş anlamlı olan bir sözcüktür.  Sözlüklerdeki anlamları: Venüs (Zühre) gezegeni. Yeni yetişen kız. [1]Çoban Yıldızı, Venüs  gezegeni, Güneş'e olan uzaklık sırasında ikinci gelen büyük gezegen. Merkür'den sonra Güneş'e en yakın olan gezegen. Venüs,  Çulpan, Çolpan[2] şekillerindedir.

Sözlüklerdeki anlamları dahi sözcüğün  Afrodit-Aprodite ve Venus-ile irtibatını ortaya koymaktadır. Afrodit-Aprodite - , Yunan;   Venus- ise Roma mitolojilerinde , aşk, güzellik bedeni zevk, eğlence ve müzik ile ilgili bir tanrıçadır. Afrodit-Aprodite ve Venüsün İran ve Ön Asya kültürlerindeki işlevsel ve tasvirsel karşılığı ise Farsça’da Nahid ve Zühre, Türkçede ise, Çobanyıldızı, seher yıldızı, Çulpan veya Çolpandır.

 İşlev ve özellik olarak düşündüğümüz zaman  Sümer, Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarına  kadar uzanan  Sümerlerde İnanna, Akadlarda İştar,  Romalılarda Venüs,  son dönem ön Asya uygarlıklarında ise Zühre( Nahid, Çobanyıldızı ) olarak karşımıza çıkar.[3]( bkz afrodit-aprodite-venus-kimdir/68320) Kültürler arası etkileşimler nedeni ile işlevi değişmeyen  ama sözcük olarak kültürden kültüre değişenVenüs , Aprodite, Zühre veya Nahid aşk kadınlarını temsil eder. Mitolojilerinde Nahit, eğlenceden, zevkten, şehvetten, müzikten hoşlanan bir karakterdir. [4]Gezeğen olarak da saz çalan, eğlenmeyi seven, geceleri Ay’dan sonra en parlak cisim olan, sevgilileri ile buluşmaya giden âşıkların yollarını aydınlatan bir yıldızdır.  ( gezegen) ( Çoban yıldızı, seher yıldızı, Zühre yıldızıdır)

Alsa eline meclis-i mey içre yâr def
Ney nâle eglese aña gögsin kakar def    Ravzi [5]

Şafak sanma  giymiş al eteklik çeng-i Nahid
Oyunlar gösterir devr-i kamer hükmünce bâlâda     Sünbülzade Vehbi


Nahid ve Zühre, doğu  efsanelerinde  saz çalan, aşıkların yolunu aydınlatan, güzelliğin sembolü, sevgilisinin yolunu bekleyen, raks eden, def çalan bir aşk kadını olarak tasavvur edilir. İran minyatürlerinde Nahid veya Zühre yukarıda özelliklerini sıraladığımız şekilde elinde sazı ile sevgilisini bekleyen güzel bir kadın olarak resimlenmiştir. Tüm bunlar Afrodit, Venüs, Zühre ve Nahit'in farklı kültürlerde farklı isimlerle anılan ancak özellikleri aynı olan mitolojik öğeler olduklarının kanıtı olmaktadır. İsimleri farklı olsa da Venüs, Aprodite, Nahit ve Zühre'nin gökyüzündeki aynı cisim olduğunu da belli etmektedir. Nitekim Venüs gezegeni gökyüzünde geceleri Ay’dan sonra en parlak yıldız olması ile de önemlidir.

Nahid veya Zühre , divan edebiyatında da yukarıdaki özellikleri ile karşımıza çıkar. Bu mitsel kavramlar eğlenceye iştirak eden, raks eden, def çalan, saz çalan sevgili veya mihmandır. Nahid, divan şairleri nazarında sevgili ile mukayese edilen bir güzellik unsurudur. Nahid ve Zühre, Ay yüzlü olarak düşünüldüğünden sevgili ile yüzünün parlaklığı yönünden kıyas edilen bir ışıltı veya güzelliktir. Lakin çengi, rakkase, def çalan bir güzel olarak tasvir edilen Nahit, sevgili ile kıyas edildiğinde sevgilinin yanında daha çirkin ve daha sönük kalan  kişileştirilmiş bir varlık olarak karşımıza çıkmaktadır.


Resim Alıntı: https://www.artytablo.com/zuhre-venus-tablo


DİVAN ŞİİRİNDE NAHİD- ZÜHRE 

Def tutar ay ile gün dem-be dem âhengümüze
Zühre rakkâs olursa yaraşur çengümüze    Revani [6]

Görindi gökde zühre-i zehrâ vü mihr ü mâh (600/1)
Sini koyup gözüm birine itmedi nigâh     Ahmedi [7]

Bakmasa yıllarca Nahid'in yüzüne gam yemez
Ayda bir kez hal-i ruhsarın goren mehruların   Bakî

 

KONU İLE İLGİLİ LİNKLERİMİZ

KAYNAKÇA 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016