Abdürrahim Karahisari ve Eserleri

 

Eserleri.

 

Abdürrahim Karahisari hakkında Edip Ali Bakı ve İsmail Hikmet Ertaylan’ın  inceleme eserleri bulunmaktadır. Hurşit Akbaş, Şaban Sözbilici, Sadi Gedik, Kamil Sarıtaş, Saim Kıstırak, Erol Topal ve Ayşe Gülay Keskin’in yüksek lisans tezleri hazırlamışlardır.

 

Abdürrahim Karahisârî'nin biri Arapça, üçü Türkçe olmak üzere dört eseri vardır.

 

1- Münyetü'I-ebrâr ve gunyetü'l-ahyâr. Selve adlı tasavvufî bir eserin bazı ilâvelerle Türkçe ‘ye tercümesidir. 1453'te İznik'te yazılmıştır. Karahisâri bu tercümeyi şeyhi  AKŞEMSEDDİN 'in emri üzerine yaptığını mukaddiame de belirtmektedir. İki kısım ile bir hatimeden ibaret olan ve her kısmı da on baba ayrılmış bulunan eserin çeşitali kütüphanelerde nüshaları vardır. [1]

Münyetü’l Ebrar ve Günyetü’l Ahyar' ın yazma bir nüshası İstanbul'da Molla Murat Kütüphanesinde, bir nüshası da Ali Emiri Kütüphanesinde kayıtlıdır. Ayrıca bir nüsha da Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa Kütüphanesinde bulunmaktadır. [2] Eser, AKŞEMSEDDİN  ’in emri üzerine İstanbul’un fethi esnasında yazılmıştır. Eser iki kısımdan oluşur.  Birinci kısımda hak yoluna girenler; ikinci kısımda Halveti yolu adabı anlatılmaktadır.

 

2- Tercüme-i Kasîde-i Bürde. Hz. Peygamber'in medhi hakkında Bûsîrî tarafından yazılan Arapça kasidenin Türkçe tercümesidir. Eser, İ. Hikmet Ertaylan tarafından tıpkıbasım olarak neşredilmiştir. [648] [3]Bu eser, meşhur İslâm şairlerinden İmâm-ı Busayrî’nin (r. aleyh) Bânet Süâd diye başlayıp Peygamber efendimizi medh ü sena eden kasidesinin tercümesidir. Bu kaside 57-59 beytten oluşmaktadır. Kaside-i Bürde' nin bir nüshası İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesinde, bir nüshası da merhum Edip Ali Bakı Hoca'nın özel Kütüphanesindedir.

 

3- Risale fî eşrâti's-sâca. Kıyametin alâmetlerinden bahseden Arapça bir eserdir. 862 (1457) yılında telif edilmiştir. Tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir. [649]

 

4- Vahdetnâme. Ab-dürrahim Karahisârînin en önemli eseridir. Sade bir dille ve aruzun remel baharinde yazılan eser 4250 beyitten meydana gelir. ÂŞIK PAŞA 'nın ‘ GARİPNAME  ' si tarzında ahlaki ve tasavvufi mahiyette yazılmıştır. Eserin nüshaları beyit sayıları bakımından eşit değildir.  Eserin bir nüshası Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa Kütüphanesindedir.  [4] Vahdetnâme’nin Türkiye’de ve Türkiye dışında bir kısmı eksik yirmiyi aşkın nüshası mevcuttur. En önemli nüshaları İstanbul Üniversitesi (TY, nr. 808), Süleymaniye (Düğümlü Baba, nr. 384; Yazma Bağışlar, nr. 834; Mihrişah Sultan, nr. 281), Yapı ve Kredi Bankası Sermet Çifter Araştırma (nr. 142, 206) kütüphaneleriyle Millî Kütüphane (Yz. A, nr. 2592), Berlin Königlichen Bibliothek (Türkische Handschriften, nr. 375, 376) ve Viyana Kaiserlichen und Königlichen Hofbibliothek’te (nr. N. F. 370) kayıtlıdır (ayrıca bk. Keskin, s. 46-51)

 

VAHDETNAME ABDÜRRAHİM KARAHİSARİ

ABDÜRRAHİM KARAHİSARİ VE ESERLERİ

 

KAYNAKÇA 

 

[1] İsmail. E. Erünsal, ABDÜRRAHİM KARAHİSÂRÎ, TDV İA, C.1, shf, 291-292, İstanb. 1998

[2] https://www.sadakatforum.com/abdurrahim-karahisari-t29262.0.html

[3] Osmanlı Müellifleri; cild-1, sh. 114

[4] Abdürrahim Karahisârî-Vahdetnâme (İ. Erünsal Basılmamış Mezuniyet tezi; 1969-Türkiyât Kütüphânesi No: 877KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 ABDÜRRAHİM KARAHİSÂRÎ HAYATI VE ESERLERİ
2 Abdi Şarkikarahisarlı
3 Nakkaş Ve Ressam
4 Hat Sanatının İncelikleri
5 Tezhip Nedir ve Türk Tezhip Sanatının Tarihçesi
6 Nakkaş Osman ve Minyatür Sanatçılığı
7 Seyyid Lokman Aşuri ZÜBDET ÜT TEVARİH
8 Matrakçı Nasuh Hayatı Minyatürleri Tarih ve Matematikciliği
9 Hüsnü Hat Çeşitleri
10 Minyatür Nedir . Doğu Batı Kültürlerinde Minyatür

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016