Türkçe Dîvân’ından Muvaşşah Gazel “Hızr Bâlî”

Türkçe Dîvân’ından
Muvaşşah Gazel
 
“Hızr Bâlî”
 
Hayâl-i serv-i dil-cûyı gül-endâm u semen-sîmâ
Gözümün cûy-bârınun kenârın eyledi me’vâ
 
Za‘îf ü nâ-tüvân oldukca ışkında ten-i bîmâr
Dil ü cânda olur şevk-i mahabbet ezyed ü ekvâ
 
Ruh u zülf-i hevâ-dârınun eşki kanda kim varsa
Biter sünbül kenârında açılur lâle-i hamrâ
 
Bahâr-ı ‘âlem-i cândur meger ol ârız-ı gül-gûn
Nihâl-i bâg-ı cennetdür meger bu kâmet-i bâlâ
 
Ol âhû-çeşm-i şîr-efgen gamından bu dil-i miskîn
Girîbân çâk idüp tan mı tutarsa dâmen-i sahrâ
 
Leb ü dendânınun lutfın görelden merdüm-i çeşmüm
Gehî yâkût-ı nâb eyler yaşın geh lü’lü-yi lâlâ
 
Yolında pây-mâl ol Gülşenî ol serv-i bâlânun
Dilersen kim ola seyrân-geh-i cân âlem-i bâlâ
 
Turan, Selami (hzl.) (2011). Saruhanlı Gülşenî Dîvânı. Isparta: Fakülte Kitabevi. 121.

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016