Bana aşkun tarîkını nedür diyüp soran gelsün

Gazel

Bana aşkun tarîkını nedür diyüp soran gelsün

Ayah koyanda ol yola başı terkin uran gelsün

 

Diriyle ölmeyen bilmez nedür aşkun tarîkını

Ölüp aşkıla dirinün düşin görüp yoran gelsün

 

Bu cân kuşı kanat açar muhabbet mülkine uçar

İkiden birlige kaçar o tayrâna giren gelsün

 

Şerî‘atla ayah basan tarîkat yolına cândan

Hakîkat yolını sorup yol eriyle varan gelsün

 

Yedi denizle altı sed geçenler irdi menzile

Geçüben bahr ile berden o menzile iren gelsün

 

Tarîkat mülkine şer‘ün elifden toğrıdur yolı

Hakîkat iklîmi içre üçini bir gören gelsün

 

İşidüp Gülşenî sözin muhabbet sırrıdur anlan

Diyende bir kılı yüz kez bu ma‘nîden yaran gelsün

 

(Akay, Mehmet (1996). İbrahim Gülşenî’nin Divanı: Metin-Dil Hususiyetleri. Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi. 202.)

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016