Folklor Çalışmalarına Dair Önemli Kaynak Eserler

Folklor Çalışmalarına Dair Önemli Kaynak Eserler

 

Başgöz, İlhan: İzahlı Türk Halk Edebiyatı Antolojisi, İstanbul, Ararat Yayınevi, 1968.

Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Yayınları, İstanbul, 1969.

Öztelli, Cahit: Halk Türküleri, 5. Baskı, İstanbul, Varlık Yayınevi, 1969.

Akalın, L. Sami, “Türk Manilerinden Seçmeler”, İstanbul 1972

Tietze, Andreas-İlhan Başgöz, “Bilmece: A Corpus of Turkish Riddles”, Berkeley-London,1973

Boratav, Prof. Dr. Pertev Naili: Türk Halkbilimi II, 100 Soruda Türk Folkloru (İnanışlar, Töre ve Törenler, Oyunlar).  İstanbul, Gerçek Yayınevi, 1973.

Hançerlioğlu, Orhan, “İnanç Sözlüğü”, İstanbul 1974

Yetkin, Şerare, “Türk Halı Sanatı”, İstanbul 1974

Arseven, Celal Esat, “Sanat Ansiklopedisi”, İstanbul 1975

Demirsipahi, Cemil: Türk Halk Oyunları, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları: 148, 1975.

Baykurt, Şerif:  Türkiye’de Folklor, Ankara, Kalite Matbaası, 1976.

Oğuz, Burhan, “Türkiye Halkının Kültür Kökenleri”, İstanbul 1976

Sedat Veis Örnek, Türk Halkbilimi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1977.

And, Metin, Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu, Ankara 1977

Elçin, Şükrü, “Türk Halk Edebiyatı Araştırmaları”, Ankara 1977

Nutku, Özdemir, “Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri”, Ankara 1977

 Acıpayamlı, Prof. Dr. Orhan: Halkbilim Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1978.

Elçin, Şükrü: Halk Edebiyatına Giriş, Kültür Bakanlığı Yayınları: 365, Ankara, Emel Matbaacılık Sanayi, 1981.

Boratav, Pertev Naili, “100 Soruda Türk Halk Edebiyatı”, İstanbul 1982

Boratav, Pertev Naili, “Folklor ve Edebiyat”, İstanbul 1982

Öztelli, Cahit: Halk Türküleri / Evlerinin Önü, İstanbul, Doğuş Matbaası,1983

Yalgın, Ali Rıza, “Cenupta Türkmen Oymakları”, 3c., Ankara 1983

Alangu; Tahir: Türkiye Folkloru Elkitabı, İstanbul, Adam Yayıncılık, 1983.

 Evliyaoğlu, Sait, Şerif Baykurt: Türk Halkbilimi, Ankara, Ofset Reprodüksiyon Matbaacılık, 1987.

Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, M. Öcal Oğuz, Akçağ Yayınları,

Gazimal, Mahmut Ragıp, “Türk Halk Oyunları Kataloğu”, (3 c.), Ankara 1991-99

Tan, Nail: Folklor (Halkbilimi): Genel Bilgiler, Genişletilmiş 6. Baskı, İstanbul, Kitap Matbaacılık, 2003.

Kaya, Doğan: Anonim Halk Şiiri, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara, Akçağ Yayınları, 2004.

 KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Folklor Halkbilim Nedir ve İlgi Alanları
2 Pertev Naili Boratav Kimdir Hayatı Hizmetleri
3 İlhan Başgöz Hayatı ve Eserleri
4 Emin Kuzucular Hayatı Folklor Derlemeleri ve Yazıları
5 Halk Hikayelerimizin Doğuşu ve Yapısı
6 Halk Hikayeleri Hakkında Yapılan Çalışmalar
7 Halkiyat ve Folklor Nedir
8 HALK EDEBİYATINDA NAZIM ŞEKİLLERİ VE TÜRLERİ ( Dr. Doğan KAYA)
9 Halk Ozanları Listesi 1 A ve K arası
10 HALK OZANLARINDAN TAŞLAMA ÖRNEKLERİ

EsaAdmin / Erkek / 24.08.2016