Gazel-i Yahyâ Tahmîs-i Bâkî

 

Bâkî’nin Tahmîsi

 

Gazel-i Yahyâ Tahmîs-i Bâkî

 

I

Bihamdillâh ne çarhun gerdişinden infî’âlüm var

Ne âlemden haberdâram ne kimse ile misâlüm var

Ne erbâb-ı gınâya zerre denlü ibtidâlüm var

Ganîdür ışkla gönlüm ne mâlum ne menâlüm var

Ne vasl-ı yâre handânam ne hicrândan melâlüm var

 II

Belâ vü derd ü gamdan bir zamân hâlî degül cânum

Dil-i bîmârumı egler demâdem cümle yârânum

Gider yanumda lutf eyle tabîbâ anma dermânum

Ne sağ olmak murâdumdur ne ölmekden kaçar cânum

Cihânda haste-i ışk olalı bir hoşca hâlüm var

 

III

Dil-i Ya’kûbuma künc-i belâdur külbe-i ahzân

Ten-i sad-çâkümi yakdı kül itdi âteş-i hicrân

Hayâlün bana eglence yeter ey Yûsuf-ı Ken’ân

Ne meyl-i külbe-i ahzân ne seyr-i sohbet-i cânân

Ne ta’n-ı zâhid-i nâdân ne ceng u ne cidâlüm var

 

 IV

Şehâ esrâr-ı la’lün vâlih itdi rûh-ı gamnâki

Soyundum tekye-i gamda tagıtdum cümle emlâki

Götürsem nola Mecnûnveş başumda hâr u hâşâki

Ben ol hayrân-ı ışkam kim yitürdüm akl u idrâki

Ne âlemden haberdâram ne kendümden hayâlüm var

 

 V

Nidersin Bâkiyâ dehr-i denîde mesned-i tâkı

Mukarrer verd-i ömrün hod olur berbâd evrâkı

Dimişdür na’ra-i nazm ile memlû itdi âfâkı

Cihân fânîdür ey Yahyâ Huve’l-Hayyu Huve’l-Bâkî

Degişmem atlas-ı çarha benüm bir köhne şâlüm var

 

Mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün

Ahmet TANYILDIZ – “Tahran’da Bulunan Bir Şiir Mecmûası ve Neşredilmemiş Bazı Şiirler”, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/265405- Yeri: Mecmûa 34bKAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Tahmisler

EsaAdmin / Erkek / 24.08.2016