Yâre te'sîr ide mi nâle vü âhum bilmem

 

Yâre te'sîr ide mi nâle vü âhum bilmem

Bana gün göstere mi baht-ı siyâhum bilmem

 

Kurtuluş yok felegün cevr-i ta’addîsinden

Neyledüm bilsem ana ben de günâhum bilmem

 

Vâdi-i ışk u cünûn içre kalam mı böyle

Yohsa bir menzile irgüre mi râhum bilmem

 

Şeb-i târîk-i firâk içre koyup gitdi beni

Yine teşrîf ide mi ol yüzi mâhum bilmem

 

Bana kâr eyledi ey Nef'i hele fürkat-i yâr

Yâre te'sîr ide mi nâle vü âhum bilmem

 

Fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün

 

Ahmet TANYILDIZ – “Tahran’da Bulunan Bir Şiir Mecmûası ve Neşredilmemiş Bazı Şiirler”, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/265405

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016