Yüri ėy bülbül ötme kimseye bâğ-ı fenâ kalmaz

 
76.
 
Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün
Hezec . - - - / . - - - / . - - - / . - - -
 
01. Yüri ėy bülbül ötme kimseye bâğ-ı fenâ kalmaz
 Gülüŋ beŋzi bozılur çeşm-i nergis-de baka kalmaz
Eger meydân-ı sohbetden götürse ayağı sâkî
 Bulanur ehl-i bezmüŋ göŋli meclisde safâ kalmaz
03. Görince hasret-i mâh-ı ruhuŋla encüm-i eşküm
Şeb-i gamda ‘aceb ay âfitâbum kim taŋa kalmaz
04. Ten-i zâr u za‘îfüŋ üstine bâr-ı gamuŋ ur kim
 Yüküŋ altında cânâ umaram ol mübtelâ kalmaz
05. Ėrişür menzil-i maksûda tîr-i âh-ıla bir gün
 Yabanda ėy VUSÛLÎ gam yėme peyk-i du‘â kalmaz
 
 
 Hakan TAŞ, VUSÛLÎ [ö. 1592], DÎVÂN [İnceleme-Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin], T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3308 KÜLTÜR ESERLERİ Ankara 2010