Sebzezâr-ı çarha [çıkdı] yine seyrâna güneş

 
 
 
82.
Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün
Remel - . - - / - . - - / - . - - / - . –
 
01. Sebzezâr-ı çarha [çıkdı] yine seyrâna güneş
 Başladı tâvus-ı kudsî gibi cevlâna güneş
02. Şa‘şa‘a sanma görinen ėy meh ol zencîridür
 ‘Ârızuŋ mihrini gördi oldı dîvâne güneş
03. Taŋ-mıdur ger hûblar hüsnüŋden alsa pertevi
 Nûr bağışlar bilürsin mâh-ı tâbâna güneş
04. Hâk-i pâyuŋa yüzin sürmekle ėy mihr-i cemâl
Ėrgürüpdür başını eyvân-ı Keyvâna güneş
05. Ėy VUSÛLÎ taŋ-mı tağılsa gazâlân-ı nücûm
 Bîşezâr-ı çarhdan çıkdukça şîrâne güneş
 
 Hakan TAŞ, VUSÛLÎ [ö. 1592], DÎVÂN [İnceleme-Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin], T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3308 KÜLTÜR ESERLERİ Ankara 2010