Künc-i belâda hastayam el-ân gel yėtiş

 
 
83.
Mef‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ‘ilün
Muzâri‘ - - . / - . - . / . - - . / - . –
 
01. Künc-i belâda hastayam el-ân gel yėtiş
Ėy cân tabîbi kıl baŋa dermân gel yėtiş
02. Mülk-i dile ėrişdi belâ ceyşi hey dirîğ
 Sultânum olmadın dahı vîrân gel yėtiş
03. Ėy Yûsuf-ı vilâyet-i Mısr-ı melâhatüm
 ‘Âlem olup-durur baŋa zindân gel yėtiş
04. Sen serv sâye sala dėyü bir gün üstüme
 Oldum yoluŋda hâk-ile yeksân gel yėtiş
05. Cevrüŋ ėder VUSÛLÎ[yi] bir gün helâk âh
 Arada olmasun yine bir kan gel yetiş
 
 Hakan TAŞ, VUSÛLÎ [ö. 1592], DÎVÂN [İnceleme-Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin], T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3308 KÜLTÜR ESERLERİ Ankara 2010