Dil hatuŋ fikriyle cânâ mahzenü ’l-esrârdur

40.
Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün
Remel - . - - / - . - - / - . - - / - . –
 
01. Dil hatuŋ fikriyle cânâ mahzenü ’l-esrârdur
 ‘Aks-i ruhsâruŋla dîde matla‘u ’l-envârdur
02. Zülfi zencîri yėri oldı dil-i dîvânemüŋ
 Ol sebebden başına ‘âlem rakîbüŋ dard[ur]
Sîm-i eşk ü çihre-i zerd-ile yüz bulsam n’ola
 Kadrin arturan kişinüŋ dirhem ü dînârdur
04. Nakd-i cân al var iken hüsnüŋ metâ‘ına revâc
 Gâfil olma dostum bâzârlik bâzârdur
05. Ger dehânı fikri kılsa yėrümüz mülk-i ‘adem
Ėy VUSÛLÎ gam yėme yoklukda ‘âlem vardur
Hakan TAŞ, VUSÛLÎ [ö. 1592], DÎVÂN [İnceleme-Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin], T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3308 KÜLTÜR ESERLERİ Ankara 2010