Câm-ı la‘lüŋ olmayınca göŋlümüz hurrem degül

126.
Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün
Remel - . - - / - . - - / - . - - / - . –
 
01. Câm-ı la‘lüŋ olmayınca göŋlümüz hurrem degül
İstemez dil âb-ı hayvân olsa câm-ı Cem degül
02. Ger hilâl öykünse kaşuŋa tamâm eksü[k]lüdür
 Gün yüzüŋe mâh teşbîh ėtse kendin kem degül
03. Gussa vü hicrân beni bir gün helâk eyler dėdüm
 Nâz-ıla ol bî-vefâ güldi dėdi-kim gam degül
04. Bî-haberdür ne’y-dügin bilmez ol insâniyyetüŋ
Ėy perî-peyker rakîb-i ehremen âdem degül
 
 Hakan TAŞ, VUSÛLÎ [ö. 1592], DÎVÂN [İnceleme-Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin], T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3308 KÜLTÜR ESERLERİ Ankara 2010