Ben mest-i ‘ışk idüm dahı câm olmadın henûz

 
 
69.
 
Mef‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ‘ilün
Muzâri‘ - - . / - . - . / . - - . / - . –
 
01. Ben mest-i ‘ışk idüm dahı câm olmadın henûz
 Bezm-i elest ü ‘ayş-ı müdâm olmadın henûz
02. Ebrû-yı yâr secdegehüm idi dâyimâ
 Mihrâb-ı ‘ışka kimse imâm olmadın henûz
03. Me’vâ ėdinmiş idi ser-i kûyını göŋül
 Firdevs ü ‘Adn u Dâr-ı selâm olmadın henûz
04. Mihr-i ruhuŋla kâmetüm olmış-ıdı hilâl
Ėy yüzi mâh bedr-i tamâm olmadın henûz
05. Ben Tûr-ı ‘ışka çıkmış-ıdum hâsıl-ı kelâm
 Mûsî Kelîm ü dahı kelâm olmadın henüz
Dil vâkıf idi haddüŋ ü hattuŋ rumûzına
 Mihr-ile mâh u zulmet-i şâm olmadın henûz
07. Ėrmiş-idi VUSÛLÎ senüŋ ‘îd-i vasluŋa
 Kadr ü berât u mâh-ı sıyâm olmadın henûz
 
 Hakan TAŞ, VUSÛLÎ [ö. 1592], DÎVÂN [İnceleme-Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin], T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3308 KÜLTÜR ESERLERİ Ankara 2010