Ey nazı çok dil-ber beni yandırma hicrin

 

Ey nazı çok dil- ber beni yandırma hicrin nârına

Çün yanarım pervane tek şem’- i ruhun envârına

 

Hicrin şarabı acıdır müştaka içirme anı

Niçin ki yar ol ağuyu içirmez ey can yarına

 

Hüsnünden ey şems ü kamer afaka düştü fitneler

Kimdir yeten endişesi zülfü robun esrârına

 

Dünya vü ukbada bana maksud sensin yoksa ben

Ukbaya sensiz bakmazam hem dünyenin mikdârına

 

Vaslından oldum çün gani mülk ile mali n’eylerim

Ben künfekanı vermişim vasi- ı ruhun didârına

 

Saçar hayalin nakşını lü’lü’- i şeb- varı gözüm

Ey işleri dür- dane bak ol lü’lü’- i şeh- varına

 

Yüzün “ene’l- Hakk’ı beni zülfünde ber- dar eyledi

Mansur olandır asılan âlemde aşkın dârına

 

Tesbih ile seccade çün zerk ehlinin erkânıdır

Âşıklara zülfün yeter da’vet kılan zünnârına

 

Ger vasıl olmak yar ile istersen ey âşık bu gün

Gel ur Nesimi tek kafa kevn ü mekânın varına

 

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016