Kâküllerin ki çîn-i cebîn üzre buldu tâb

 

Kâküllerin ki çîn-i cebîn üzre buldu tâb

Gösterdi cezr ü meddini deryâ-yı ızdırâb

 

Dünyâya berk-ı tiyg-ı nigâhınla tâb ver

Düşsün sipâh-ı fitneye teb-lerze-i itâb

 

Âlem harâb olur nigehinden ki eylese

Ser-cûş-ı câm-ı işve şikest-i humâr-ı hâb

 

Deyr-i cihanda bir sanem-i şîve-gâr ile

Zünnâr-bend-i ışk olalı hâlimiz harâb

 

Fart-ı hücûm-ı nârdan ol şûha Nâ’ilî

Reng-i şarâb-ı işve olur perde-i hicâb

 

Aruz kalıbı: mef’ûlü fâilâtü mefâîlü fâilün

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016