Bîgâne-i mahabbetin olmaz gam-âşinâ

 

 

Bîgâne-i mahabbetin olmaz gam-âşinâ

Ey dâğ-ı derdin eylemeyen merhem-âşinâ

 

Kûyun ki Kâbe-i dil ü candır olur mu hîç

Leb-teşne-i zülâl-i gamın Zemzem-âşinâ

 

Sûr-ı safâ-yı vuslata olmaz firîfte

Halvet-güzîn-i ışkın olan mâtem-âşinâ

 

Ermez mi Nâ’ilî dem-i subh-ı inâyete

Olmaz mı goncezâr-ı emel şebnem-âşinâ

 

Aruz kalıbı: mef’ûlü fâilâtü mefâîlü fâilün

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016