Sanmañ ki benüm şu`le-i âhum eser itmez

[158]
Mef`ûlü Mefâ`îlü Mefâ`îlü Fe`ûlün
 
1 Sanmañ ki benüm şu`le-i âhum eser itmez
 Ol berk-i kazâdur ki irişür haber itmez
2 Rindân-ı meye ta`nı nedür vâ`izüñ âyâ
Bir pendi mi var kim dahı bî-tâb-ter itmez
3 Bir kes mi var âvâre-i sevdâsı degüldür
Hurşîd-i cihân gibi o meh derbeder itmez
4 Hîç bir nigeh itmez o gazâlâne çeşm kim
Biñ nâz ile müjgânlarını `işve-ger itmez
5 Sebt itmez o nâmın varak-ı kevne ki Nâmî
 Dest-i kalemi levh-i beyâna eser itmez
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ