Sûret-i hüsn-i dil-ârâñı çekerken Bihzâd

 
[65]
Fe`ilâtün Fe`ilâtün Fe`ilâtün Fe`ilün
 
1 Sûret-i hüsn-i dil-ârâñı çekerken Bihzâd
Nutk-ı cân-bahşuñı yâd eyleyüp itdi feryâd
2 Taşa nakş itdi o mahbûbını ben levh-i dile
 Hâl-i `ışkuñda benümle bir olur mı Ferhâd
3 Dil-i hârâlarına berk-i mahabbet düşmiş
Cünbiş-i gamzeñi seyr itdi meger kim zühhâd
4 Hâne-i dil sitem-i hecrüñ ile olsa harâb
İrişür lutf-ı hayâlüñ hele eyler âbâd
5 Nice sabr ide firâka dil-i Nâmî cânâ
 Eyledüñ evvel anı lutf-ı visâle mu`tâd
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ