Reşk-i tarab-ı Cemdür seyr-i dem-i nezzâre

 
[349]
Mef`ûlü Mefâ`îlün Mef`ûlü Mefâ`îlün
 
1 Reşk-i tarab-ı Cemdür seyr-i dem-i nezzâre
Oldukca nigeh-nâzuñ câm-ı Cem-i nezzâre
2 Ol deñlü leb-â-lebdür sînemde hayâlüñ kim
 Firdevs-i cemâl oldı hep `âlem-i nezzâre
3 Yâd-ı leb ü ruhsâruñ her dilde karâr itdi
Gül-gonçe hezâr-âsâ hep mahrem-i nezzâre
4 `Aks-i ruhuñı seyre künc-i gam-ı fürkatde
 Âyîne-i rûşendür mevc-i yem-i nezzâre
5 Endîşe-i la`lüñle dil mest-i harâb oldı
Mesrûr-ı temâşâdur bilmez gam-ı nezzâre
6 Hep pister ü bâlînüñ âgûşın ider rengîn
Hûn-ı ciger ü dilden her şeb nem-i nezzâre
7 Dîdâruñı `arz eyle zerrât-ı cihân cânâ
 Çeşm-i dil-i Nâmî-veş hep hem-dem-i nezzâre
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ