Nev-bahâr oldı gül-i gonçe-dehân irdi yine

 
[348]
Fe`ilâtün Fe`ilâtün Fe`ilâtün Fe`ilün
216
 
1 Nev-bahâr oldı gül-i gonçe-dehân irdi yine
 Bülbüle mevsim-i feryâd u figân irdi yine
2 Dest-i üstâd-ı gülistân-ı cihân-pîrâdan
Bâgbâna tuhaf-ı lutf-ı zamân irdi yine
3 Seyr idüp gonçe-i nev-hîz-i tebessüm-zâyı
 Yâd-ı la`liyle dil-i mürdeye cân irdi yine
4 Gûşuma nâle-i murgân-ı çemenden seherî
 Nagme-i bülbül-i gülzâr-ı cinân irdi yine
5 Sînemi dâğ ile ben reşk-i gülistân iderin
Seyr-i hengâme-i gül lâle-sitân irdi yine
6 Câm-ı gülde seherî bâde-i şebnem görilüp
 Dil-i gam-dîdemüze hatt-ı amân irdi yine
7 Turma Nâmî yüri var reşk-i hırâm-ı hûr it
 Cilve-i hâme vü tahrîk-i benân irdi yine
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ