Lebleri kim lutf ile güftâr-ı dil-cû gösterür

[95]
Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilâtün Fâ`ilün
 
1 Lebleri kim lutf ile güftâr-ı dil-cû gösterür
 Gamzeler de nâz ile her cânibe rû gösterür
2 Eyler âşüfte dimâğ-ı `âlemi bûy-ı heves
 Ol perî kim bâda zülf-i `anberîn-mû gösterür
3 Kudsiyânı reşk-perdâz-ı giriftârî ider
 Her kaçan miskîn-kemend-i târ-ı gîsû gösterür
4 Ol ne hoş demdür ki ser-mest-i şarâb-ı nâz iken
 Germ olur çâk-i girîbânında pehlû gösterür
5 Der-küşâ-yı huld-i vuslat olur elbette o şûh
 Nâmîye ol dem ki kufl-i çîn-i ebrû gösterür
 
 
 
Yard. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE  AHMET NÂMÎ  DÎVÂNI VE İNCELEMESİ, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3194 KÜLTÜR ESERLERİ